เอกสารเผยแพร่

คู่มือ ผู้ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงาน วิเคราะห์ค่าตอบแทนการพิจารณาอนุมัติโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 2560-2562