ปฏิทินสำหรับการวางแผนการดำเนินงานวิจัยในสัตว์ทดลอง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน 2566

เดือน การเสนอโครงการขอใช้สัตว์ โดย IACUC KKU
เว็บไซต์ https://ae.kku.ac.th
การสั่งสัตว์ทดลอง โดย NELAC KKU
เว็บไซต์ https://nelac.kku.ac.th
หมายเหตุ
กำหนดวันปิดรับโครงการ กำหนดวันประชุมพิจารณา กำหนดปิดรับแบบฟอร์มสั่งสัตว์ กำหนดวันรับสัตว์
กันยายน 2565 1 กันยายน 2565
16:30 น.
15 กันยายน 2565
(แจ้งผลภายใน 29 ก.ย. 65)
26 สิงหาคม 2565 8 กันยายน 2565
ตุลาคม 2565 3 ตุลาคม 2565
16:30 น.
20 ตุลาคม 2565
(แจ้งผลภายใน 7 พ.ย. 65)
30 กันยายน 2565
16:30 น.
12 ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565 2 พฤศจิกายน 2565
16:30 น.
17 พฤศจิกายน 2565
(แจ้งผลภายใน 1 ธ.ค. 65)
28 ตุลาคม 2565
16:30 น.
10 พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565 29 พฤศจิกายน 2565
16:30 น.
15 ธันวาคม 2565
(แจ้งผลภายใน 29 ธ.ค.65)
25 พฤศจิกายน 2565
16:30 น.
8 ธันวาคม 2565
มกราคม 2566 4 มกราคม 2566
16:30 น.
19 มกราคม 2566
(แจ้งผลภายใน 2 ก.พ.66)
30 ธันวาคม 2565
16:30 น.
12 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
16:30 น.
16 กุมภาพันธ์ 2566
(แจ้งผลภายใน 2 มี.ค. 66)
27 มกราคม 2566
16:30 น.
9 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
16:30 น.
16 มีนาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 30 มี.ค. 66)
24 กุมภาพันธ์ 2566
16:30 น.
9 มีนาคม 2566 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน มีนาคม 2566
เมษายน 2566 31 มีนาคม 2566
16:30 น.
20 เมษายน 2566
(แจ้งผลภายใน 5 พ.ค. 66)
23 มีนาคม 2566
16:30 น.
6 เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566 2 พฤษภาคม 2566
16:30 น.
18 พฤษภาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 1 มิ.ย. 66)
28 เมษายน 2566
16:30 น.
11 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566 30 พฤษภาคม 2566
16:30 น.
15 มิถุนายน 2566
(แจ้งผลภายใน 29 มิ.ย. 66)
26 พฤษภาคม 2566
16:30 น.
8 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566 5 กรกฎาคม 2566
16:30 น.
20 กรกฎาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 8 ส.ค. 66)
30 มิถุนายน 2566
16:30 น.
13 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566
16:30 น.
17 สิงหาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 31 ส.ค. 66)
28 กรกฎาคม 2566
16:30 น.
10 สิงหาคม 2566 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน สิงหาคม 2566
กันยายน 2566 30 สิงหาคม 2566
16:30 น.
14 กันยายน 2566
(แจ้งผลภายใน 28 ก.ย. 66)
1 กันยายน 2566
16:30 น.
14 กันยายน 2566
หมายเหตุ : เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยในการวางแผนดำเนินโครงการวิจัย อนึ่งหากต้องการใบเสนอราคาโปรดระบุลงในแบบฟอร์มสั่งสัตว์ทดลอง