ปฏิทินสำหรับการวางแผนการดำเนินงานวิจัยในสัตว์ทดลอง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 - เดือน กันยายน 2567

เดือน การเสนอโครงการขอใช้สัตว์ โดย IACUC KKU
เว็บไซต์ https://ae.kku.ac.th
การสั่งสัตว์ทดลอง โดย NELAC KKU
เว็บไซต์ https://nelac.kku.ac.th
หมายเหตุ
กำหนดวันปิดรับโครงการ กำหนดวันประชุมพิจารณา กำหนดปิดรับแบบฟอร์มสั่งสัตว์ กำหนดวันรับสัตว์
กันยายน 2566 30 สิงหาคม 2566
16:30 น.
14 กันยายน 2566
(แจ้งผลภายใน 28 ก.ย. 66)
1 กันยายน 2566
16:30 น.
14 กันยายน 2566
ตุลาคม 2566 4 ตุลาคม 2566
16:30 น.
19 ตุลาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 3 พ.ย. 66)
31 สิงหาคม 2566
16:30 น.
11 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566 2 พฤศจิกายน 2566
16:30 น.
16 พฤศจิกายน 2566
(แจ้งผลภายใน 30 พ.ย. 66)
29 กันยายน 2566
16:30 น.
9 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566 6 ธันวาคม 2566
16:30 น.
21 ธันวาคม 2566
(แจ้งผลภายใน 8 ม.ค.67)
31 ตุลาคม 2566
16:30 น.
14 ธันวาคม 2566
มกราคม 2567 4 มกราคม 2567
16:30 น.
18 มกราคม 2567
(แจ้งผลภายใน 1 ก.พ.67)
30 พฤศจิกายน 2566
16:30 น.
11 มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567
16:30 น.
22 กุมภาพันธ์ 2567
(แจ้งผลภายใน 8 มี.ค. 67)
29 ธันวาคม 2566
16:30 น.
8 กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2567 7 มีนาคม 2567
16:30 น.
21 มีนาคม 2567
(แจ้งผลภายใน 4 เม.ย. 67)
31 มกราคม 2567
16:30 น.
7 มีนาคม 2567 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน มีนาคม 2567
เมษายน 2567 1 เมษายน 2567
16:30 น.
18 เมษายน 2567
(แจ้งผลภายใน 2 พ.ค. 67)
29 กุมภาพันธ์ 2567
16:30 น.
11 เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567 9 พฤษภาคม 2567
16:30 น.
23 พฤษภาคม 2567
(แจ้งผลภายใน 7 มิ.ย. 67)
29 มีนาคม 2567
16:30 น.
9 พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567 6 มิถุนายน 2567
16:30 น.
20 มิถุนายน 2567
(แจ้งผลภายใน 4 ก.ค. 67)
30 เมษายน 2567
16:30 น.
13 มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567
16:30 น.
18 กรกฎาคม 2567
(แจ้งผลภายใน 5 ส.ค. 67)
31 พฤษภาคม 2567
16:30 น.
11 กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567 7 สิงหาคม 2567
16:30 น.
22 สิงหาคม 2567
(แจ้งผลภายใน 5 ก.ย. 67)
28 กรกฎาคม 2567
16:30 น.
8 สิงหาคม 2567 อบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เดือน สิงหาคม 2567
กันยายน 2567 5 กันยายน 2567
16:30 น.
19 กันยายน 2567
(แจ้งผลภายใน 3 ต.ค. 67)
31 กรกฎาคม 2567
16:30 น.
12 กันยายน 2567
หมายเหตุ : เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักวิจัยในการวางแผนดำเนินโครงการวิจัย อนึ่งหากต้องการใบเสนอราคาโปรดระบุลงในแบบฟอร์มสั่งสัตว์ทดลอง