รายชื่อผู้ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน วันที่เข้าอบรม สถานที่
1 นางสาวนุชสุภา สุนทมาลา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
2 นางสาวสุรีวัลย์ บำรุงไทย คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
3 นายเอกลักษณ์ พุกนุ่น คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
4 นางสาวขวัญธิดา อุทัยสาร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
5 นางสาวฐิติภรณ์ ธีระวิวัฒนกิจ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
6 นายวรศักดิ์ แก้วก่อง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
7 นายสมคิด เจนกลาง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
8 นายปกป้อง ประยงค์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
9 นางสาวอังคณา ภู่ตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
10 นายศาสตราชัย ประสพดี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
11 นางสาวโอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
12 นางสาวทศพร ศีรษะภูมิ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
13 นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
14 นางสาวกุลธิดา กุลบุตร คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
15 นายนวพล ขันแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
16 นายนัฐพล ประกอบแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
17 นายนพพร สวัสดิ์จุ้ย คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
18 นางสาวพิชญา มัชฌิมากุล คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
19 นายกัณหา มุยสุข คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
20 นางสาวปรารถนา ยงสกุลชัย คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
21 นายจิรโรจน์ เนียมนาค คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
22 นางสาวฐิติพร สหกุลบุญญรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
23 นายธนภัทร สืบราศรี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
24 นายปิยะวุฒิ แสวงผล คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
25 นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์ภิญญา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
26 นางสาวอุมาวดี เหลาทอง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
27 นางสาวญาดา ชามน้อย คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
28 นางสาวสมเกียรติ ผ่องแผ้ว คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
29 นายณัฐวัฒน์ ตัณฑโพธินันท์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
30 นายต้นกล้า อินสว่าง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
31 นางสาวพรชีรา ชูสอน คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
32 นางสาวหัสยา ดอกดวง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
33 นางสาววนิดา ดรปัญหา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
34 นางสาวศิรินภา ศิริบงกช คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
35 นางสาวเมธาวี สุตัญตั้งใจ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
36 นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
37 นางสาวรุ่งนภา วรรณสุทธะ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
38 นายวิศนุกร พุทธบาล คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
39 นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
40 นางสาวสุภาดา ฝางคำ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
41 นางสาวณัฐชา ศัตรูพินาศ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
42 นางสาวดุษณี วงษ์ปัน คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
43 นางสาวฐาปนี เริงฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
44 นางสาววาริณี เบิกบาน คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
45 นายปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
46 นางสาวปิยะพัชร์ พงษ์ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
47 นางสาวยุภาภรณ์ สุดวิลัย คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
48 นายสุรชาติ พุทธิษา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
49 นางสาวศิริพร จันทสอน คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
50 นางสาวชัญญา ธีระโชติ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
51 รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
52 นายสุวิทย์ บาลไธสง ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
53 ผศ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
54 ผศ.ดรุณ โกฎิมนัสวนิชย์ ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
55 รศ.นางสาวกนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
56 นางสาวลติพร อุดมสุข คณะเภสัชศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
57 นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล คณะเภสัชศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
58 นางสาวราตรี พระนคร คณะเภสัชศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
59 นายนิวัติ ศรีวงศ์ดี ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
60 นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
61 นางสาวกุสาวดี เอกอุ คณะเทคนิคการแพทย์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
62 ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
63 ดร.จงกลณี ธนาไสย ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
64 ผศ.เทอดไท ทองอุ่น ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
65 รศ.ชัยศิริ วงศ์คำ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
66 รศ.พัชรี บุญศิริ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
67 ผซ.เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
68 ผศ.นภา หลิมรัตน์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
69 ผศ.เตือนจิต คำพิทักษ์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
70 ผศ.นิษณา นามวาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
71 อ.อุบล ชาอ่อน ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
72 อ.กัลยาณี สรรยาวิสุทธิ์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
73 อ.ฉลองชัย เฉลิมรัตน์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
74 อ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
75 นายอาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
76 นางสาวสมคิด เดชะคำภู ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
77 นายวันชนะ สืบไวย์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
78 นายพลลพัฐฑ์ ยงฤทธิปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
79 นายอิสระ นามสีฐาน ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มข. 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
80 นายสุวิทย์ ศรีวงศ์ดี ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มข. 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
81 นายชุตินันท์ แสนบุตร ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มข. 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
82 นายนริศร นางาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
83 นางณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
84 นางสาวพบพร ตากไธสง ภาควิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
85 นายปรีชา ศิริสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
86 นายพลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
87 นายศรายุทธ บุญโต หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
88 สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
89 นางรศนา วงศ์รัตนชีวิน ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
90 นายกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
91 นาถนัดถา มรกตศรีวรรณ กายวิภาคศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
92 ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
93 รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
94 รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
95 ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
96 นางจิตตะวดี หล้าหา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
97 นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
98 นางสาวภัทธิรา ดีนอก ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ก.พ. 52 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
99 นายจิรโรจน์ เนียมนาค นศ.ป.โท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
100 ผศ.นวพร เตชาทวีวรรณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
101 นางสาวอมรรัตน์ เจือสุข นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
102 นางสาวภัคญาณี สุดสาร นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
103 นางสาวณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
104 นางสาวเพ็ญโฉม จันทร์หวาน นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
105 นางสาวสิริกาญดา ธนาสุวรรณ นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
106 นางสาวชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล นศ.ป.เอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
107 นางสาวกุลธิดา โกพลรัตน์ นศ.ป.โท ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
108 นางสาวอรนุช แสนพูล นศ.ป.โท ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
109 นางสาวอรสา วงค์ชาลี นศ.ป.โท ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
110 นางสาวเพ็ญพักตร์ เพียอ้ม ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
111 นางสาวศิโรรัตน์ ผากาพันธ์ ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
112 นางสาวลลิต พิมพะนิตย์ ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
113 นางสาวรักษ์วริน วรรณศิลป์ นศ.ป.โท ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
114 นางสาวรัชดารักษ์ หล้าษา นศ.ป.โท ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
115 นางสาวอนรรฆอร หมั่นตรวจ นศ.ป.โท ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
116 ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
117 นางสาวแสงเดือน วรรณชาติ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
118 นายชาตรี โสสว่าง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
119 นายธนพล ทนคำดี เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
120 นางสาวนภาภรณ์ บุญคง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
121 นางสาวราตรี นามแสน เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
122 นางสาวสุธาสินี ศรีภา เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
123 ดร. แคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
124 นางสาวรุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์ นศ.ป.โท คณะเภสัชศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
125 นายธนัช ชุมแวงวาปี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
126 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
127 นายเอกพล แถลงธรรม ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
128 นางวัลย์นา หรั่งยี่โถ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
129 นายไพโรจน์ เขียวโสภา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
130 ผศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
131 ผศ. สิริขจร ตังควัฒนา ภ.พยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
132 ผศ.วิญญู วงศ์ประทุม คณะเทคนิคการแพทย์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
133 นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
134 นายพิบูรณ์ เหง้าณี นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
135 ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
136 นางสาววีรยา ภูผิวดำ นศ.ป.โท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
137 นางสาวนิดา อาบสุวรรณ์ นศ.ป.โท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
138 นายอนวัทย์ ภักดีสุวรรณ นศ.ป.โท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
139 นางนฤมล คำนนท์ นศ.ป.โท ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
140 นางสาวเบญจวรรณ รัตวัตร์ นศ.ป.โท ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
141 นางสาวมินตรา ชาญศิลป์ นศ.ป.โท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
142 นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร นศ.ป.โท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
143 นางสาวสิรินทร์เนตร เลือดไทสง นศ.ป.โท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
144 นายวิศวะ สุระทิศ นศ.ป.โท ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
145 นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง นศ.ป.โท ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
146 นางสาวกนกวรรณ สุขใจ นศ.ป.โท ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
147 นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น พนักงานผลิตทดลองฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
148 นางสาวณัฐธิดา แขมภูเขียว นศ.ป.โท ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
149 นางบุญถม มาซา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
150 นายบุญช่วย บุญจวง พนักงานผลิตทดลองฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
151 นายสมจิตร์ กันธาพรม นศ.ป.เอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
152 นายปัญญา เดชรัตน์ นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
153 นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
154 นางสาวสุปรานี ตุนาไทย นศ.ปี 4 สาขาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
155 นายโกมล บุญแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีม.นครพนม (อาจารย์) 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
156 นางจิตตะวดี หล้าหา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
157 นางสาวภัทธิรา ดีนอก ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
158 นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
159 ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
160 รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
161 รศ.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
162 รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
163 ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
164 ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
165 รศ.พิศมัย เหล่าภัทรเกษม คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
166 รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
167 รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
168 รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มข. 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
169 ผศ.วิชัย ลีลาวัชมาศ คณะเทคโนโลยี 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
170 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
171 สพญ.มาณวิกา ผลภาค ศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตว์ตอนบนท่าพระ 26 พ.ค. 52 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
172 นางสาวกุลธิดา โกพลรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
173 นางสาวลักขณาวัลย์ เจริญสุข คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
174 นางสาวอรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
175 นางสาวอรสา วงศ์ชาลี คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
176 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
177 นางสาวประภาภรณ์ จัตุจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
178 นางสาวปิยะกาญจน์ บุญเต็ม คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
179 นางสาวอารดา ไชยมูล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
180 นายดิเรก เอกธรรมรัฐ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
181 นางสาวศิรินภา ชื่นตา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
182 นางสาวนิตยา ค้าคุ้ม คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
183 นางสาวพรพรรณ บึงกาญจนา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
184 นางสาวศศิธร คาดสนิท คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
185 นางสาวอุมาพร ศรีมันตะ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
186 นางจุรีภรณ์ นามอามาตย์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
187 นายอนุวัตร อมตฉายา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
188 นางสาวน้ำฝน สืบวงษา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
189 นางสาวผจงจิต การะพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
190 นางสาวพัชรา เสนาชัย คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
191 นางสาวรัชฎาพร กุลสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
192 นางสาววรี สุขไม้ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
193 นายวัชรพล จังพล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
194 นางสาวสาวิณี กาสา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
195 นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
196 นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
197 นายพงศธร ชาวนาแปน คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
198 นางสาวชลภัสสรณ์ จันทร์หอม คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
199 นายวิสิฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
200 นางสาววิไลวรรณ ปะธิเก คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
201 นางสาวอัจฉรา ภูมิเย็น คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
202 นางสาวพฤมล น้อยนรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
203 นางสาวอรชร บุญลา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
204 นางสาวจุไรรัตน์ จงถวิล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
205 นางสาวโชติมา โพธิทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
206 นางสาวสุพัตรา เพชรเลิศ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
207 นางสาวรักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
208 นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
209 นางสาวภัคญาณี สุดสาร คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
210 นางสาวชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
211 นางสาวเพ็ญโฉม จันทร์หวาน คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
212 นางสาวอมรรัตน์ เจือสุข คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
213 นายธเนตร ประจันตะเสน คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
214 นางสาววิภาพร วงค์เฟียง คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
215 นางสาวสุจิตรตรา ไชยเดช คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
216 นายสุวิทย์ ชัยศรี คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
217 รศ.เทวราช หล้าหา ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
218 ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
219 นายจรัส จุ่นหัวโทน ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
220 นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
221 นายเอกพล แถลงธรรม ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
222 นายสมจิตร สุระสา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
223 รศ.จินตนา สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
224 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
225 ผศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ คณะแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
226 ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ก.พ. 53 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
227 ผศ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
228 อ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
229 นางสาวจิตติยวดี ศรีภา ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
230 นางสาวญษมณ ละทัยนิล ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
231 ผศ.ธารินี อัครวิเชียร ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
232 ผศ.ศิริพร เทียมเก่า ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
233 ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
234 ผศ.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
235 นายศรายุทธ บุญโต ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
236 นางสาวโยธวาธรณ์ ปริยวงศ์สกุล คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
237 นายพงศกร จันทะคุณ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
238 นายธีรภัทร บุตรจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
239 นางสาววารี แปงเครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
240 นายวีรณัฐ ไชยคุณ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
241 นายณัฐวุฒิ นาคอก คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
242 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ไทย คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
243 นางสาวสุพัตรา ธีรัตฎ์มาตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
244 นางสาวศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
245 นายพีระ ทับบุญ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
246 นางสาวพัชรินทร์ ทัศนวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
247 อ.จันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
248 นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
249 นายกานต์ ไผ่แก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
250 นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงกษัตริย์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
251 นางสาวกาญจนา แซ่อึง คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
252 อ.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
253 นายชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
254 อ.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
255 นางสาวสุภาพร แซ่เตียว ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
256 นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
257 นางสาวสิริภา แก้วคำแสน คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
258 นายวีระพงษ์ นามศรีฐาน ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
259 ผศ.สินีนาฏ ศิริ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
260 นางสาวปวีณา วัดบัว ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
261 นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพล ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
262 นายวีระยุทธ โยตะสิงห์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
263 อ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
264 อ.ทพ.พรภพ รัตนอาภา ภ.วินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
265 ผศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ภ.ชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
266 นายพิทยา ภาภิรมย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
267 นางปรียาภรณ์ สุระชน ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
268 นางพรรณชมพู ม่วงลาย ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
269 นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธุ์ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
270 รศ.ถาวร มิ่งสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
271 นายปัญญา เดชรัตน์ วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
272 อ.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
273 อ.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
274 นางสาวสุมลฑิพย์ รุ่งแสงทองสุข วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
275 นางสาวฐิติมา ศรีซาคำ วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
276 นางสาวธัญญารัตน์ สนโศรก วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
277 นางสาวสุจิตรา พานเงิน วิทยาเขตหนองคาย 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
278 รศ.วาทินี สุขมาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.สารคาม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
279 อ.อธิกา จารุโชติกมล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
280 นายอดิเทพชัยย์ ภาชนะวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.นครพนม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
281 อ.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม ม.นครพนม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
282 อ.จิราวรรณ แสงจันทร์ ม.นครพนม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
283 อ.สันติสุข วรวัฒนธรรม ม.นครพนม 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
284 นางสาวธัญญวดี ธรรมวิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
285 นางสาวสุธาสินี ศรีสร้อย คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
286 นางสาวเบญพร สุคนธ์ธนรรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
287 นางสาวพุทธิพร เลาหวิรุฬห์กุล คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
288 นางสาวมณชนก ชาติชำนิ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
289 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยศรี ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
290 นางสาวกาญจนา มาดหงสา ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
291 ผศ.วิภาวี หีบแก้ว ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
292  นางสาวจินดาพร ยิ้มดี คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
293  นายเทวฤทธิ์ เบิกบาน คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
294  นางสาวพุทธิชาต มิ่งชะนิด คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
295  นางสาวรรินธร สัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
296  นางสาววรรณิศา สุโขรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
297  นางสาวสุธิดา พื้นแสน คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
298  นายอภิวัฒน์ ศิริโชติ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
299  นางสาวจิริยา ภาษาสุข คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
300  นางสาวเบญจพร อารีเอื้อ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
301  นางสาวสุดารัตน์ งดกลาง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
302  นายโชคชัย ช่วงโชติ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
303  นางสาวปัญจมาพร ยศปัญญา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
304  นางสาวพรพรหม จันทรา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
305  นางสาวราชาวดี ดุษฎีกุล คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
306  นางสาววนิดา มาลา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
307  นางสาวสิริวิมล เชื้อจันทึก คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
308  นางสาวสุนิตตา แสนสอาด คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
309  นายฉัตรชัย ภู่มาก คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
310  นายณัฐพงษ์ พุทธดี คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
311  นางสาวปิยะนาฏ บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
312  นางสาววาสนา จำนงการ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
313  นายเฉลิมลาภ ดอนไทยสงค์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
314  นางสาวณัฐญา วัดเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
315  นายพงศกร เหล่าดิ้ม คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
316  นางสาวภัชภิชา อรัญสาร คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
317  นางสาวเตือนใจ ขุนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
318  นางสาวธัชณัน กองพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
319  นายคทาวุธ ผิวจินดา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
320  นางสาวจิรพิมล ดำรงเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
321  นางสาวทิพย์ธิดา ปาสาจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
322  นายภัทรภณ เตืองพลกรัง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
323  นายสราวุธ บรรบุผา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
324  นายรักศักดิ์ รักษาเคน คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
325  นางสาวรินรพี งามแสง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
326  นางสาววิราภรณ์ ทะสังขาร์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
327  นายกันทรากร หงษ์รัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
328  นายปานศักดิ์ ปีติเวชธุระกิจ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
329 Mr.LIN SHIKE คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
330  นางสาวคัมภีร์พร บุญหล่อ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
331  นายยศวริศ เสมามิ่ง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
332  นายมารุต เลาหวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
333  นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
334  นายธวัชชัย ปราบศัตรู คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
335  นายนิรันดร์ เงินแย้ม คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
336  นางสาวเพ็ญศิริ โลเชียงสาย คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
337  นางสาวสิรินาถ อารมย์เสรี คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
338  นางสาวปวีณา ดานะ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
339  นางสาวมาลินี ธานี คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
340  นางสาวรุ่งลาวัณย์ ศิลากิจ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
341  นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
342  นายวีระพล แสงอาทิตย์ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
343  นางสาวฐิตินันท์ เกษตรทัต คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
344  นางสาวโมลิน ว่องวัฒนากูล คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
345  นางสาวชมพูนุท วังบุญ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
346  นางสาวรุ่งทิวา นุตะลัย คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
347  นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
348  นายชาตรี ชำนาญดี คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
349  นางสาวนวรัตน์ ผอบงา คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
350 อ.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
351 ผศ.รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
352 นายธนกร สุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
353 นายทินกร เหล่าออง คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
354 นางสาวพิธุพร ไทยเจริญสุจริตทำ คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
355 นางสาวตรีรัตน์ งันลาโสม คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
356 นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
357 นางสาวสุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
358 อ.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
359 รศ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
360 นางสาวพรชนัน วชิโรดม คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
361 นางสาวพรพิมพา เพชรพรไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
362 นางสาวพิมพ์ชนิตร ชโยภาส คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
363 นายกีรกุล ติงสะ คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
364 นายกรวิทย์ อยู่สกุล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
365 นายจักรพันธ์ โคมัยกุล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
366 นายวิชิตศักดิ์ สุโน คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
367 นางสาวภาพิมล เริ่มรักสกุล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
368 นางสาวธฤตา กิติศรีปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
369 นายนฤนาท ตันวาณิชกุล คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
370 นายชวพล พิพัฒน์วัชรเดช คณะเภสัชศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
371 นายวัชรา เครือจำปา ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
372 นางสาวธนารี จู๋ในเมือง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
373 นางสาววิภาดา พลศักดิ์หาญ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
374 นางสาวรุ่งนภา สมนาค ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
375 นายธีรศักดิ์ หมวกเพชร ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
376 นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
377 นางสาวมัลลิกา วงศ์บุญมี ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
378 นางสาวนพรัตน์ วงเศรษฐ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
379 นางสาวจิราพร ชุมพล ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
380 นางสาวปาลิตา เปลวไทสง ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
381 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยศรี ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
382 นางพิมพ์ชนก ศรีสุข ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
383 นางสาวกนกพร พลเยี่ยม ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
384 นายศุภักษร บุตรเรียง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
385 รศ.บงกช นพผล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
386 ผศ.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
387 นายนพดล สมผล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
388 Mr. Souk Phomhaksa คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
389 นายนิรัติศัย ไชยแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
390 นางสาวศันศนีย์ สุพรรณคง ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
391 นางสาวศุภาวรรณ ขันธวิชัย ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
392 Mr.Dethaloun MEUNSENE คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
393 นายปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
394 นายปรัชญา ประไพวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
395 นายประพันธ์ แก่นจำปา ภ.พยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
396 นางสาวนัทธ์หทัย วนเฉลิม ภ.พยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
397 อ.อรัญ จันทร์ลุน ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
398 นางสาวปราณปรียา คำมี ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
399 นางสาวรัตติกาล วรหล้า ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
400 นางสาวปัญจมาพร ยศปัญญา ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
401 รศ.เพชรากร หาญพานิชย์ ภ.รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
402 อ.นิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
403 นางสาวปัณฑารีย์ มีมาก คณะเทคนิคการแพทย์ 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
404 นายชาลี ศรีสุวรรณ์ คณะเทคโนโลยี 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
405 ผศ.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
406 ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
407 ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
408 นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
409 นายศุภจักร สุทธิ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
410 นางสาวปนัดดา ดีนอก บริษัทอะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
411 นายทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 19 พ.ค. 54 ณ อาคาร 3 (ตึกส้ม) ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
412  นายขันธ์ทิวา ชัยราช คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
413  นางสาวชนิกานต์ กุลยะณี คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
414  นายทองคูณ เพียงพรม คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
415  นางสาวปาริชาติ บัวโรย คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
416  นางสาวรัตนาวินันท์ หาญไชยนะ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
417  นางสาวศิรินทรา เทียมสกุล คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
418  นางสาวอัศชณา ถิรพัทธนันท์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
419  นายอัศนัญ ดอกไม้แก้ว คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
420  นางสาวกัสพร ด้วงคำภา คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
421  นายจักรพันธ์ เคนจันทา คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
422  นางสาววรพร แสนทวีสุข คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
423  นางสาววลัยพร ขันสอาด คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
424  นางสาวสมสิริ อินทรมณี คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
425  นางสาวสุญาณี ทองโชติ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
426  นางสาวสุภาพร กลางประพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
427  นางสาวจุฑามาศ นามเสนาะ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
428  นางสาวชนิกา วรสิษฐ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
429  นางสาวชรินันท์ ปุยฝ้าย คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
430  นางสาวรัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
431  นางสาวลักขณา สะเดา คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
432  นายอิสระพงศ์ โพธิ์สุข คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
433  นางสาวนนทญา นาคคำ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
434  นายปิยณัฐ ศิริสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
435  นางสาวพลอยไพลิน เอนกนันท์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
436  นางสาววรินทรา ห้วยศรีจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
437  นายศิริวุฒิ บุตรศรี คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
438  นางสาวณิชา สิทธิรัตน์ณนครพนม คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
439  นางสาวดาริกา วอทอง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
440  นายกฤษฎา วิจิตเจริญ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
441  นายศุภกร โฆศิริมงคล คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
442  นางสาวอ้อมขวัญ ทิมินกุล คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
443  นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
444  นายจารุวัฒน์ บุญวิจิตร คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
445  นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
446  นายพัฒนพงษ์ บุญพรม คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
447  นางสาวมาลาภรณ์ วิชัย คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
448  นางสาวลัดดาวัลย์ กงพลี คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
449  นายอรรถพล ปิดสายะ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
450  นายปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
451  นางสาวดอกรัก ก้อนทอง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
452  นายธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
453  นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสุระทุม คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
454  Mr.SONEXAI KIDOIKHAMMOUAN คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
455  Ms.LUYEN THIPHUNG คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
456  นางสาวธัญนาถ ชัยประทุม คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
457  นางสาวรัตนาพร โพธิ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
458  นางสาวพรพรรณ แสงเมือง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
459  Mr.NALIN PHANTHAVONG คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
460  Ms.ASTHA PANT คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
461  นางสาวปภาภัสสร์ ธีระพัฒนะวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
462  นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
463  นายวีรยุทธ วงจำปา คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
464  นางสาวอนุสรา อารณะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
465  นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
466  นางสาวปภาวี สมาธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
467  นางสาวสิริโสภา บุญโยธา คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
468  นายกิตติ อินทุยศ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
469  นางสาวจงจิรา บุญทองแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
470  นางสาวนิสา ช่วงโชติ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
471  นางสาววณิชชา เทพาขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
472  นางสาววิภาวรรณ วาเสนัง คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
473  นายอานันต์ นิธิชานน คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
474  Mr.AMOD SHARMA คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
475 นางสาวณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
476 นางสาววันทณี ช่วยหาญ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
477 นางสาวสุพันทิพย์ ภูศรีโสม คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
478 นางสาวชรินญา พิมพ์สอน คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
479 นางสาวยลวรรณ แซ่ลี้ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
480 อ.อรวรรณ มนทกานติรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
481 นางสาวจริญญา คำภักดี คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
482 นางสาวจินตนา จุลทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
483 นางสาวปัญจพาณ์ โกลากุล คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
484 นางสาวศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
485 นายภุชงค์ เพชรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
486 นางสาววาสนา เนตรวีระ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
487 นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
488 นายสายัณห์ สืบผาง ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
489 นายฉัตรชัย แก้วพิลา ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
490 นายอรัญ พรหมหลวงศรี ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
491 นายภาณุมาศ จันทรโคตร ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
492 นางสาวกนกวรรณ กองพิธี ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
493 นางสาววรุณ โคตะ ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
494 อ.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
495 ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา ภ.อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
496 ผศ.ราณี ซิงห์ ภ.เภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
497 นายปิยะ เสรีรักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
498 สพ.ญ.ภลิตา คุณดิลกพจน์ สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
499 สพ.ญ.ธนพร อัศวพัฒนากูล สหวิทยาการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
500 นางสาวสุจิรา ธรรมวัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
501 อ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ภ.ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
502 นายธีระกุล นิลนนท์ ภ.ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
503 นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ ภ.ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
504 นางสาวอัจฉรา ภูพวก ภ.ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
505 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
506 นายพงศธร ธัชประมุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
507 นายนพดล สมผล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
508 นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
509 รศ.สุรชัย แซ่จึง ภ.ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
510 นางสาวขนิษฐา ปาปะไพ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
511 นางสาวอาทิตยา ญาติสมบูรณ์ ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
512 นายจำรัส แก้วแรมเรือน ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
513 นางสาวเอมอร พนมศรี ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
514 นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
515 นางสาวรุ่งเพ็ชร ตั้งรัศมีประเสริฐ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
516 นางสาวชิดชนก อนุตระกูลชัย ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
517 นางสาวอภิพร สุวรรณไตรย์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเขตร้อน (TDR) คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
518 นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
519 นายจารุวัฒน์ บุญวิจิตร ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
520 นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
521 นายพัฒนพงษ์ บุญพรม ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
522 นางสาวมาลาภรณ์ วิชัย ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
523 นายอรรถพล ปิดสายะ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
524 นพ.ณัฐ ธัญญาหาร ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
525 นางสาวรุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
526 รศ.อาริยา รัตนทองคำ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
527 นางสาวธิติมา นามสิริกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
528 นางสาวนิดา รุ้งจรัสแสง คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
529 นางสาวนิพิฐพร มหคุณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
530 นางสาวปนัดนา อเนกเวียง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
531 นางสาวภัทรสุดา รักทอง คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
532 นางสาวชุติกานต์ แก้ววิเชียร คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
533 นางสาวภาวินี ศิริทองสุข คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
534 ผศ.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
535 อ.กัลยา ศรีประทีป ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
536 นายปรียะวุฒิ วัชรานนท์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
537 นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
538 นายทองใบ สีดา พ.ผลิตทดลอง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
539 นายวุฒิพร นามโส พ.ผลิตทดลอง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
540 นายคง ชัยโชติ พ.ผลิตทดลอง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
541 นางสาวบังอร ละเอียดออง นักวิทยาศาสตร์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
542 นางสาวพรพิสุทธิ์ ชูทอง สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
543 ร.ต.ท.หญิง นรรฏจนรรญ ถกลเกียรติกุล สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
544 นายอักษร มานะวงศ์ ภ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
545 นางสาวณัฐวดี ศักดาศิริสวัสดิ์ ภ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
546 ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณะเทคนิคการแพทย์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
547 นางสาวจตุรพร ป้องกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
548 ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
549 นายธนพัฒน์ สุระนรากุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ม.นครพนม 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
550 อ.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ สาขาประมง สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
551 ดร.เสาวนีย์ เหลืองอร่าม ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
552 สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
553 นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
554 น.สพ.ทวี พงษ์สุพรรณ สำนักเทคโนโลยีชีวพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ปากช่อง จ.นครราชสีมา 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
555 นายกฤษฎา คำประชม ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
556 นายวีระพล แสงอาทิตย์ นศ.บัณฑิต ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
557 นางสาวสุพัตรา ก้อนชาลี ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
558 นายพันธกร อุตรนคร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 พ.ค. 55 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
559  นางสาวนัตยา ศรีตะวัน คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
560  นางสาวนุชรีพร นิลเลิศ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
561  นางสาวปรียานุช แสงฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
562  นางสาวปิยะพร ทรจักร์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
563  นางสาวภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
564  นางสาวสาวิตรี ปักการะโต คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
565  นางสาวสุภัจฉรี อรัญ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
566  นางสาวสุรางค์ ชมภู่ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
567  นายอาทิตย์ ลีประโคน คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
568  นางสาวจารุพรรณ ของสันเทียะ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
569  นางสาวฐาปนี ถิ่นบ้านใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
570  นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
571  นางสาวทิพย์อาภา มาตราสงคราม คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
572  นางสาวเบญจวรรณ แก้วสีขาว คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
573  นางสาวปานวาด ทองชัย คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
574  นายภาณุพงศ์ สายบุญจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
575  นางสาวณัฐพร พันธผล คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
576  นายบัณฑิต พรหมรักษา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
577  นางสาวพัชราภรณ์ บุตตะนันท์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
578  นางลักขณา สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
579  นายอัครเดช สุทธิวรรณา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
580  นางสาวภรณ์ทิพย์ เพชรดี คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
581  นางสาวยุพิน หมั่นประทุม คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
582  นางสาวโสภิตา ทองเสน คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
583  นางสาวอมรมาศ คงเกลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
584  นางสาวอรอุมา เฮ้านนท์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
585  นางสาววชิราภรณ์ ธรรมนิวิฏฐ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
586  นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
587  นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทด คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
588  นางสาวกมลวรรณ สมศิลา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
589  นายภัทราวุธ ภู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
590  นายกัมปนาท คำสุข คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
591  นางสาวจิราพร แข็งขัน คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
592  นางสาวณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
593  นางสาวพนิดา แสงศรี คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
594  นางสาวศศิภา รักษ์มณี คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
595  นางสาวฉัตชญา ดลประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
596  นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
597  นายณัฐวุฒิ เจนจิรัฐิติกาล คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
598  Mr.SULAV ACHARYA คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
599  นายธีรพงษ์ รุ่งวิวัฒน์ศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
600  นายมณุเชษฐ์ มะโนธรรม คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
601  นางสาวภัควดี โพธิ์ศรีทอง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
602  นางสาวอัปสรสวรรค์ อิทธิแต้ตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
603  นางสาวมยุรา สีสาร คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
604  Mr.SARJU SING RAI คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
605  Mr.LEAP VAN คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
606  Mr.PHAM NGOC DUAN คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
607  MissTHI BICH THAO NGUYEN คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
608  นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
609  นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
610  นายพีระพงศ์ ธนพงศ์เดชะ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
611  นายจักรกฤษ เหวชัยภูมิ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
612  นายอนรรฆ พลชาติ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
613  นายจารุพงษ์ แสงบุญมี คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
614  นายมารุตพงศ์ เดชอาญา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
615  นายศุภักษร จัตกุล คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
616  นางสาวมณฑิชา ไชยแสง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
617  นายอภิสิทธิ์ ไชยดี คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
618  นายปิยะพงษ์ สิมทอง คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
619  นางสาวพัชรีพร ชูเดชวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
620  นายวิทยา จอมอุย คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
621  นางสาวละอองทิพย์ รักณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
622  MissCHRISTINA SUNYOUNG KIM คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
623 นางสาวจุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
624 รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
625 นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
626 นางสาวศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
627 นางสาวทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
628 นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
629 นายปองพล พงไธสงค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
630 นางสาวทัศพร ศิริภักดิ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
631 นายธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
632 นางสาวพัชรีวรรณ แก้วมูลมุข ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
633 นายณพงศ์พจน์ สุภาพ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
634 นายไพโรจน์ ภัทรปรีชา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
635 นางสาวศรัณรัชต์ ประทุมทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
636 นางสาวจันทิรา วงศ์เณร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
637 นายบุญเสริม พรจันทึก ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
638 นางสาววรางคณา แดนสีแก้ว ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
639 นางสาวปนัสดา อวิคุณประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
640 นายชนก อนิวรรตนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
641 นางสาวปรียาภัทร คนซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
642 ผศ. เสาวนิต ทองพิมพ์ ภ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
643 นางสาวอัญชุลี ยศกำธร ภ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
644 นายวินัย แจ่มจันทร์ ภ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
645 นายยุรนันท์ พินิจมนตรี ภ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
646 นางสาวกุลวดี คตชนะเลขา ภ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
647 นางสาวพัชราพร นนยงค์ ภ.จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
648 นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
649 นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
650 นายวิระพงษ์ คันธะมาลา ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
651 นางสาวหญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
652 นางสาวบุษปวัน โสภณฤทธิเดช ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
653 นางสวัสดิ์ จันทะวิชัย ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
654 นายทองใบ สีดา ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
655 นายนพพร ไชยราษฎร์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
656 นางสาวจิราพร เหลืองสกุลไทย ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
657 นายทินกร เถียรสูงเนิน ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
658 นายพัฒนา เทศทับ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
659 นางสาวสิริพร เขยไชย ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
660 นางสาวศิริพร งอสอน ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
661 Mr.Danet Laing ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
662 นางสาวนัชฎาภรณ์ สอรักษา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
663 นายทศพล ไชยอนันต์พร ภ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
664 นางสาววิลัดดา สินทร สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
665 นายพงศ์ปณต ร่วมแก้ว สาขาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
666 นางสาวทิพย์อาภา โสภณ สาขาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
667 นางสาวอภิญญา กองเงิน สาขาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
668 นางสาวชฎาธร อินใย สาขาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
669 นายชวลิต โยงรัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
670 ปัญญดา ปัญญาทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
671 นางสาวภัควดี โพธิ์ศรีทอง สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
672 ผศ.ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
673 รศ.วรวุฒิ วรพุทธพร ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
674 ผศ.อรทัย ตันกำเนิดไทย ภ.วิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
675 นางลักขณา สุขประเสริฐ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
676 ผศ.ปณต ตั้งสุจริต ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
677 นายปิยะวุฒิ แสวงผล ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
678 นางสาวเพ็ญศิริ ภูสิงหา ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
679 นายทองคูณ เพรียงพรม ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
680 นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์ ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
681 นางแสงเดือน วรรณชาติ ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
682 นางสาวสุนิดาวรรณ พันธะศรี ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
683 นางสาวอธิพร พิมพ์ศรี ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
684 นางสาวใหม่ ศิรินิกร ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
685 นายปัญญา ดียิ่ง ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
686 นายณัฐวัฒน์ ศรีอุดร ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
687 นางสาวธิดา ศรีคุณ คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
688 รศ.ดร. อำพร ไตรภัทร คณะเทคนิคการแพทย์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
689 นางสาววันวิสาห์ แก้วขันแข็ง คณะเทคนิคการแพทย์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
690 นายประพันธ์ แก่นจำปา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
691 นายอัครภัทร บุตรสุรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
692 นางสาวดวงแข ศิริพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
693 ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
694 วิกัญญา มงคลจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
695 สุพิชญาภรณ์ พงษ์พิเดช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
696 อรวรรณ อินตะนัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
697 นายธานินทร์ สิงกันยา ม.ราชภัฏสารคาม 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
698 นางสาวศิริรัตน์ พรหมจารีต ม.ราชภัฏสารคาม 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
699 นางสาวนัดดา ข้องสาย คณะเทคโนโลยี 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
700 นางสาวพิมลพร พรมสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
701 นางสาวรัชนู เมยดง คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
702 สมฤดี ศิลาฤดี ภ.ประมง คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
703 Mr. Doan Van Hien คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
704 นางสาวมธุรส อรังศรี ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
705 นางสาวมาลินี อินทะนู ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
706 ผศ.ดร.รุ่งลักษมี ประทุมชัย ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สารคาม 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
707 น.ส.ลดาวรรณ์ รัตนพลแสน ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สารคาม 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
708 นายบดินทร์ มงคลสิน ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สารคาม 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
709 นางสาวขวัญตา จอกชัยภูมิ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
710 นายกีรติ คำสมหมาย ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
711 นางสาวเบญญาภา สุรสอน ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
712 นายเทียนชัย สร้อยรักษ์ ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
713 นางสาวดวงกมล กุสันเทียะ ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
714 นางสาวกัลยณัฏฐ์ มงคงทิวัฒธนา ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
715 นางสาวสุจิตรา หาคม ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
716 นายดนัย จันทร์ประเสริฐ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
717 อ.ดร.กุลศิริ เสนาวงศ์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
718 นางสาวจารุพรรณ ของสันเทียะ ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
719 นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทด ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
720 นางสาวอารยา ศุภวัฒน์ ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
721 นายณัฐวุฒิ สุทธิบาก ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
722  นางสาวจีรภัทร สิงห์สร คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
723  นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
724  นางสาวไอลัดดา แก้วมะ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
725  นางสาวกนิศรา โปรยรุ่งโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
726  นายดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
727  นางสาวปริญาภา นาจอมเทียน คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
728  นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
729  นายภัทรพล วงษ์ภูธร คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
730  นางสาวสุกัญญา คำหมั่นทูล คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
731  นางสาวสุพรรณิกา นามวงศ์เนาว์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
732  นางสาวเสาวรภย์ หินกาล คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
733  นายอติ บุรัสการ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
734  นายอรรถพล กลยนี คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
735  นางสาวนภัส อามาตย์มุลตรี คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
736  นางสาวบุษปวัน โสภณฤทธิเดช คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
737  หม่อมหลวงมานิดา ศุขสวัสดิ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
738  นางสาวหญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
739  นางสาวอัญชลี ต้นศรี คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
740  นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
741  นางสาวสุภักดี แสนสีหา คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
742  นางสาวปริญญาภรณ์ คนหาญ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
743  นายปรีดี บุญโชติ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
744  นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
745  นางสาวณัฐวรรณ กิตติรัตน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
746  นางสาวดวงกมล เมืองแสน คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
747  นางสาวปวิณา อภิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
748  นางสาวทักษพร กฤษสุริยา คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
749  นางสาวภรณ์ทิพย์ พิมดา คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
750  นางสาวอัญญาณี สิมะรักษ์อำไพ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
751  นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
752  นางสาวปทุมพร ประสาททอง คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
753  นางสาวโสภิดา ภู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
754  นางสาวโสภิดา สัณฐมิตร คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
755  นางสาวสาธิตา พัจนสุนทร คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
756  นางสาวชนากานต์ จันทวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
757  นางสาวเพลินพิศ พันพราน คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
758  นางสาวอรอนงค์ บุโฮม คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
759  Ms.XURUI DAI คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
760  นางสาวลัทธวรรณ กมุทชาติ คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
761  นายจรูญ วันดี คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
762  นางสาวฐาวรีย์ นักผูก คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
763  นางสาวสุธิดา บุญสม คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
764  นางสาวรัชนี รอดภัย คณะแพทยศาสตร์ 3 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์
765 นางสาวณัฐธิดา แขมภูเขียว   ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
766 นางวนิดา เสนามนตรี             ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
767 นางบุญถม มาซา ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
768 ผศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
769 นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
770 นางสาวกนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
771 นางสาวจีรติ พรหมพิภักดิ์ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
772 นายธีรภัทร เจริญไชย ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
773 นายขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
774 นางสาวทัศพร กาญจนเรขา ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
775 นางสาวสุขภาพร ภูมิสุทธิกุล ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
776 ผศ.ดร.ละเอียด นาคกระแสร์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
777 นางสาวจริยมาศ แจ้งไพร ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
778 นางสาววรินทร์ จัยสิน ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
779 นางสาวเกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
780 นายนัฏฐพล สุรโชติมงคล ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
781 นางสาววีรยา ภูผิวคำ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
782 นางสาวปรียานันท์ อันวิเศษ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
783 นางสาวการต์ธีราณัฐ สุทธี ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
784 ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
785 ฐิติพร อนันทวรรณ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
786 สุรชัย หมายเจริญ ภ.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
787 รศ.ดร.ชุติมา หาญจวณิช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
788 น.สพ.ทรงเกียรติ อุพลเถียร สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
789 รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
790 น.สพ. วัชรพล สูยะโพธิ์ สาขาสหเวชศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
791 น.ส.วิลาสินี ศรีแสนยงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
792 นายวุฒิศักดิ์ คุณุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
793 พิณซอ กรมรัตนาพร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
794 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
795 น.สพ.รักษ์พล เดชคง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
796 นางสาวธันยพร อ่อนชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
797 นางสาวชนกานต์ เกนวิถี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
798 นางสาวภาวิดา วิภูสันติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
799 ดร.นัดติยา ประกอบแสง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
800 ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
801 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
802 น.สพ.โสภณ ลครพล ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
803 อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
804 นางสาวกนกภัทร งานว่องไว คณะสัตวแพทศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
805 นายวรวุฒิ ศรีดี คณะสัตวแพทศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
806 นายประจวบ ชัยมณี งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
807 อ.สมสุดา โสมอินทร์ ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
808 อ.วราภรณ์ สาแก้ว ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
809 นางสาวอรุณี แปยาว ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
810 นางสาวสุญาณี ทองโชติ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
811 นายดิเรก เอกธรรมรัฐ ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
812 นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล ภ.ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
813 นายชาญวิทย์ มณีนิล ภ.กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
814 นางสาวจิราพร สงศรี ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
815 นายธานี ธรรมรัตน์ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
816 นางสาวกานต์พิชชา ชมภูมี ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
817 นางสาวชนิสฬา เสรีวงษ์ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
818 นางสาวมณฑิชา ไชยแสง ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
819 นางสาวภรณ์ทิพย์ เพชรดี ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
820 นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
821 นายพิชิต วิรุณพันธ์ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
822 นายธเนศพล ราชประโคน ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
823 นางสาวฉัตรพร ไตรทอง ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
824 นางสาวชนากานต์ บรรจงอักษร ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
825 นางสาวหัสยา ดอกดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
826 ผศ.นิษณา นามวาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
827 ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
828 รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
829 รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล คณะเทคนิคการแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
830 อ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
831 นายฤชุพันธ์ คำเถาะ คณะเทคนิคการแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
832 นางสาวจิราภา กาพย์ไกรแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
833 อ.ดร.อัญชลี เตชะเสน คณะเทคนิคการแพทย์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
834 รศ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
835 ผศ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ภ.วินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
836 นางกมลทิพย์ จุตาทิศ คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
837 นิธิมา ตติยอภิรดี คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
838 นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
839 นางสาววิลาสินี พาศรี คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
840 นางพัชรวิรัลย์ พรสวัสดิ์กุลเดช คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
841 นางสาวนารถฤดี สุวรรณพันธ์ สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
842 นางสาวเพียงกมล สอนผึ้ง สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
843 ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ ทิพอุเทน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
844 นายกานต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
845 ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
846 นายสราวุธ คำพุช คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
847 นางจิราวรรณ แสงจันทร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
848 นางวิจิตรตา อรรถสาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
849 นางสาวมัทนียา สารกุล คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
850 ดร.พรจิต สอนสีดา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
851 อาจารย์พัชรา เผือกเทศ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
852 สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
853 สพ.ญ.ปวรัชญ์ จันทรเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
854 สพ.ญ.ธนพร อัศวพัฒนากูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
855 สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
856 นางสาวคำเขียน เนื่องชมภู ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
857 นางสาวชมัยพร สิทธิเกษมกิจ คณะเกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
858 นางสาวพัชรา ธนานุรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
859 รศ.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
860 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล คณะสัตแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
861 สพ.ญ.มาณวิกา ผลภาค คณะสัตแพทยศาสตร์ 7 ส.ค. 57 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
862   นางสาววิชญาณี   พันธ์งาม คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
863   นางสาวโชติกา   เทียบคำ คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
864   นางสาวจิรพรรณ   สุดศักดิ์กรี คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
865   นางสาวประณิดา   เลห์พล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
866   นายธนพร   วุฒิอัมพร คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
867   นางสาวปรีเปรมพร   เรียงผา คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
868   นางสาวปภาวิณี   ผะแดนนอก คณะเภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
869   นางสาวพัชรวิภา   มณีไสย คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
870   นายปัณณวัฒน์   ชูวงค์อินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
871   นางสาวจุฑามาศ   วันเพ็ชร คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
872   นางสาวกฤติกา   ทรัพย์คณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
873   นางสาววิสุทธิดา   แสงจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
874   นายอัครชัย   ทับสกุล คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
875   นางสาวมณิภา   แจ่มสุรรณ เภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
876   นางสาวนัดตา   สุขเกษม เภสัชศาสตร์ 13 มี.ค. 58 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
877   นางสาวสุรีรัตน์   ปัดไธสง คณะแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
878 นางสาวพัชรีวรรณ แก้วมูลมุข คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
879 นางสาววรินทร์ พวงทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
880 นางสาวสุดปรารถนา จักคำบาง คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
881 นายณัฐวุฒิ สุทธิบาก คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
882 นายธนภูมิ บุญมี คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
883 นายพัสกร พุทธฉายา คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
884 นายรักธรรม พงษ์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
885 นายไพโรจน์ ภัทรปรีชา คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
886 ศิริศักดิ์ ตาลป้อง คณะเกษตรศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
887 นายยศพนธ์ ยางงาม คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
888 นลินี ทับทิมทอง คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
889 แสนน้ำผึ้ง สมท้าว คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
890 มนต์ชัย พันธ์พรม คณะเกษตรศาสตร์/ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
891 นางสาวทิพย์วดี ประไพวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
892 พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
893 น.ส.สุกัญญา เจริญศิลป์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
894 พิริยาภรณ์ สังขปรีชา ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
895 นริศรา สวยรูป ภาควิชาสัตวศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
896 กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
897 ชญาณ์นันท์ ปักกัง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
898 นวลนพมล ศรีอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
899 นายชนะดล สุภาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
900 นายอรรณพ ตันติวิท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
901 รณชัย พรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
902 วัชรพงษ์ เตียวยืนยง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
903 วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
904 วัชราภรณ์ สีมูลโท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
905 อนุธิดา เสนคำสอน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
906 เสาวลักษณ์ สุต้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
907 ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
908 นายวุฒิกร สระแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
909 ณัฐฐิญา ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
910 รศ. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
911 Prasarn Tangkawattana คณะแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
912 เตือนใจ ขุนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
913 นายดำรงค์ หีบแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
914 วิภาวี ถึงเสียบญวน คณะแพทยศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
915 อาภัสรา เตโช คณะแพทยศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
916 ญาดา พลแสน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
917 ณิชาภัทร เรืองศิลป์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
918 นายชาญวิทย์ มณีนิล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
919 ฐิตินันท์ เกษตรทัต แพทยศาสตร์/จุลชีววิทยา 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
920 ลัทธวรรณ กมุทชาติ แพทยศาสตร์/จุลชีววิทยา 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
921 จุไรรัตน์ ภารสงัด แพทยศาสตร์/ศูนย์วิจัยเมลิออยโดสีส 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
922 สุจิตราภรณ์ สิทธิโส ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
923 นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
924 รศ.กัลยา เจือจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
925 นายปัณณวัฒน์ ชูวงศ์อินทร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
926 ณฐพล กุลเจริญวิรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
927 นางสาว ปิยนันท์ รัตรนเพชร คณะเภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
928 นางสาวกัลยา เรืองวินิตวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
929 อรณิชา ครองยุติ คณะเภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
930 อริยะวรรณ ตันติพงศ์พีรเดช คณะเภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
931 พิมพิชญา แสงชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
932 จุฑามาศ มณีเนตร เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
933 นันทวัน ภักดีประพันธ์ เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
934 นางสาวกัญญาภัค ใหม่ตาจักร์ เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
935 นายแทนไท วิไลภรณ์ เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
936 พัทธ์ธีรา โสดาตา เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
937 ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
938 เกศรินทร์ ซาวแดง เภสัชศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
939 นายลำพูน สุปัชชา คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
940 นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
941 นางสาวจุฑามาศ บัวหอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
942 Wilailak Siripornadulsil คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
943 นายวัชระ ดุลยาสิทธิพร คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
944 ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
945 รุ่งทิวา แดงตาโคตร เทคนิคการแพทย์ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
946 คัทลียา เมฆจรัสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
947 นางสาวขวัญชนก เหมียดนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
948 นางสาวยลดา ศรีเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
949 นางสาวสุภัทรา กลางประพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
950 นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ส.ค. 58 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
951 นางสาวสรชา แสงพิชัย คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
952 ธนัช วรจินดา คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
953 นางสาวลลนา ไตรรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
954 Mr.MUHAMMAD LUTHFI ALMANFALUTHI คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
955 Mrs.OEI STEFANI YUANITA WIDODO คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
956 นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
957 มยุรี วงค์ประเทศ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
958 รุ่งกาญจน์ มีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
959 ISABELLE MARIE JALA คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
960 นายวุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
961 นางสาวขนิษฐา ประทุมชาติ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
962 MrRADHAKRISHNAN MUTHUKUMAR คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
963 สมโภชน์ ชุมจิตร คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
964 MESA UN คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
965 AUNG PHYO WAI คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
966 นายมานะชัย ยิ่งกลาง คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
967 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
968 นางสาวประไพพร ทองเปราะ คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
969 เพชรกวินท์ เนื่องสมศรี คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
970 เบญจวรรณ มูลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
971 นางสาวนิธินา แก้วทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
972 ภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 59 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
973 Miss Toum Lathsamee Faculty of Pharmaceutical Sciences 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
974 ภูวนาท หมื่นโฮ้ง คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
975 สุภาวดี ดาวดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
976 นางสาวทิชากร สิงห์โต เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
977 นางสาวรสมน เพ็งสิงห์ เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
978 นางสาวศิราวรรณ กันซวง เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
979 นายพีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
980 ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
981 ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
982 ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา เภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
983 นางสาวพรสวรรค์ คำทอน คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
984 ปิยะดา ประกอบวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
985 นายจิรภัทร จันทะพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
986 ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
987 น.ส.คณัสนันท์ วรนาม คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
988 ปฏิพัทธ์ เทวาภวัต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
989 กนกพร ทองเจริญ วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
990 นางสาววังวร สังฆเมธาวี วิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
991 นายศลานันท์ จันทรศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
992 นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
993 นางสาวกัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ สัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
994 นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ สัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
995 นางสาวกมลมาศ ดาแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
996 นางสาวฤทัยพร ราชมัคร คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
997 นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
998 นางสาวสายสมร โพธิระหงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
999 นายชัยชนะ สุริยะภา คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1000 นายธนวัต โชคเจริญ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1001 นายมหาราช มาตรา คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1002 นายสิทธิชัย แซงภูเขียว คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1003 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1004 นางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1005 Mr.Bounnaxay Viennasay ภาควิชาสัตวศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1006 กันยา พลแสน เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1007 นางสาวฐิติพร ไกรโสดา เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1008 นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1009 นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1010 นายชาญณรงค์ สุขประเสริฐ เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1011 ผกาแก้ว ทาระเกต เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1012 สุภาวรรณ เวียงนาค เกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1013 นางสาวปาจรีย์ โทตะกูล เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1014 นางสาวสุขฤทัย สมหมาย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1015 นายอัครพล หนูน้อย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1016 อ.ชานนท์ ลาภจิตร คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1017 นางสาวสาลักษณ์ แท่นแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1018 นางอาภาภรณ์ ธรเสนา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1019 นายมนัส หอมสมบัติ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1020 สิรินาถ อารมย์เสรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1021 วลีพร แก้วเลิศ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1022 ศศิกมล ค้อไผ่ ภาควิชาชีวเคมี 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1023 กนกวรรณ นาหก แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1024 นางสาวชรินญา พิมพ์สอน แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1025 นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1026 ภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1027 อนวรรต สิงหรา แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1028 รศ.พัชรี บุญศิริ แพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1029 นางสาวศุภิสรา เจียระนัยปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1030 นางพรทิพย์ ปิ่นละออ เทคนิคการเเพทย์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1031 นางสาวราตรี ทวิชากรตระกูล เทคนิคการเเพทย์ 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1032 นางสาวนุชสุภา สุนทมาลา คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1033 ดร.ธีรพร กทิศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1034 วรนันต์ นาคบรรพต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1035 นางสาวจิตรสุดา กุลวัฒน์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1036 นางสาวอาคีรา ศรีคุณ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1037 ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1038 ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1039 นางสาวพัชรีย์ พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1040 รศ.วัชรี คุณกิตติ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1041 นางสาวพรชนก บุญลับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1042 นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1043 พิทักษ์ น้อยเมล์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ส.ค. 59 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์
1044 นางสาวณัฐวรา จินดามาตย์ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1045 นางสาวพิชญา มั่นสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1046 นายบุญญฤทธิ์ กุแก้ว วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1047 นางสาวประกายมาศ ภาณุมาศ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1048 นางสาวนัฐธิดา สารสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1049 นายอธิวัฒน์ เยาวกูล คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1050 นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1051 นางสาวศิรินทิพย์ โสเสียงดี วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1052 นางสาวธนาวรรณ ศรีเลิศ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1053 นางสาวนภาภรณ์ รวมเจริญ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1054 นายบุญพบ โนวิชัย วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1055 นายอนุพงษ์ จูมแพง วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1056 นางสาวสุธาทิพย์ เพชรล้ำ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1057 นางสาวภาวิดา วิภูสันติ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1058 นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1059 นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล เภสัชศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1060 นางรุ่งฤทัย ตรีชา เภสัชศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1061 นายสมพงษ์ หอยสังข์ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1062 นายนิคม ศรีกะชา สัตวแพทย์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1063 นางสาวอภิญญา ถินทะสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1064 นางสาวศริยา มีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1065 นายพีรพัฒน์ ดีสุข สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1066 นางสาวภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1067 นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1068 นางสาวสิริกัญญา วรชิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1069 นายทวี พงษ์สุพรรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1070 นางเพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1071 นางสาวปนัดดา เนตรพุดซา สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1072 นางสาวเกศรากร โอษฐยิ้มพราย คณะเทคนิคการแพทย์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1073 นางนุสรา สุวรรณโชติ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1074 นาวสาวเมทินี อินทุยศ คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1075 นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1076 นางสาวอารยาพร มคธเพศ สัตวแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1077 นางสาวมนทกานต์ โมฆรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1078 นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1079 นางสาวนลิษา คชมิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1080 นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1081 นายยุทธพงษ์ ภักมี คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1082 นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1083 นางสาวศิรินญา พรมคำ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1084 นายสุรัตน์ วังพิกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1085 นางสาว ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1086 นางสาวพัชรา เผือกเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1087 นางสาวสุภัทตรา จิตติมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1088 นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1089 นายเอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1090 Sithixay Kaylath คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1091 น.ส.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1092 ผศ.สุปราณี จิตรเพียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1093 สพ.ญ.สุชีวา จันทร์หนู คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1094 ผศ.ธนาคาร นะศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1095 นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1096 นายวิศรุต พยุงเกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1097 นายกิตติภณ วงศ์พิทักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1098 นายชานนท์ ทองดี คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1099 นายปฐมพงศ์ หล้าคำ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1100 นายสายัณ คันธรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1101 นางสาวธิดารัตน์ กันฮะ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1102 นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1103 นายภูวดล บินสุหลง คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1104 นายชาญณรงค์ สุขประเสรฐ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1105 นายสรรพสิทธิ แปลงแก้ว ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1106 นางสาวทองสา บัวสุข คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1107 นางสาวณัฐญา ดวงหะคลัง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1108 นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1109 นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1110 สุกัญญา เจริญศิลป์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1111 เกศรา อำพาภรณ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1112 นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1113 นางสาวเอื้อมพร เอกขระ คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1114 ฤทธิเกียรติ ประชุมชัย คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1115 วิภาวี จึงสงวนพรสุข คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1116 ธัญลักษณ์ บุญมาทน คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1117 นางสาวพิชญกานต์ ตะกลมทอง คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1118 นายวิชชา เสริมประดิษฐ์ คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1119 นายวิศรุตม์ ไกรทอง คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1120 ศุภลักษณ์ กฤตนัย คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1121 นายรัตนธร ชูนอง คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1122 นางสาวกวิสรา วัชรตานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1123 นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี คณะเภสัชศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1124 นางสาวภัคสิรี สรณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1125 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เขืองเชียงขวาง คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1126 นางสาวช่อผกา ทุมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานสัตว์ทดลอง 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1127 วนิดา นามบ้านเหล่า คณะแพทยศาสตร์/งานบริการวิชาการและวิจัย 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1128 นางสาวสาลินี แนวหล้า ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1129 นพ ณัฐพจน์ บุษราคำ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1130 นางสาวชุติมา จ้ายหนองบัว ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1131 กรรณิการ์ ขันทวุฒิ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1132 พัชระพงษ์ วงษ์ธนานันท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1133 น.ส.ธันทิวา นาคแย้ม ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1134 นางสาวปรางทิพย์ อุทัยวัตร คณะเทคนิคการแพทย์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1135 นางสาวภัทรานุช พนาลิกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1136 นายฉัตรชัย ปรีชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1137 กันทิมา ศิริสันติเมธาคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1138 นายธีรพร กทิศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1139 นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1140 นางสาวปุณยนุช ขจรภพ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1141 นางสาวภัทรภร หล้ามูลชา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1142 นางสาวมาริษา แสงปาก สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1143 นางสาวกันธิชา สุวรรณมณี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1144 นายจตุรงค์ อินผัด ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1145 ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1146 นางสาวนภัสนันท์ เทพโสดา กรรมการบุคคลภายนอก 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1147 ผศ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ คณะเทคโนโยลี 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1148 ผศ.พีระพล สุขอ้วน คณะสัตแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1149 นางวิลาวัณย์ จันโทริ พยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1150 นางสาวรัชนี เสนาน้อย คณะพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1151 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1152 นายคมศักดิ์ จันสด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1153 นางสาวชมพูนุท พงษ์สุทธิ คณะเภสัชศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1154 นางสาวพรพัชรินทร์ นนทสิน คณะเภสัชศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1155 นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1156 นางสาวนริศรา สุรทิพย์ เกษตรศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1157 นางสาวอรัญตา สมานกุล คณะวิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1158 นายณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1159 นายวศิน วุฒิวิชญานันต์ คณะเกษตรศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1160 นายศตพร โนนคู่เขตโขง เกษตรศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1161 นายภัทรดิษ ภูกำเนิด คณะเกษตรศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1162 นางสาวมณฑลี คงพลปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 พ.ย. 60 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1163 นางสาวฐิตาภรณ์ ฐิติญาณ วิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1164 นางสาวศศิประภา วัฒนวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1165 นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1166 นางสาวกนกวรรณ นาหก คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1167 นางสาวกรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1168 นางสาวกมลชนก แผ้วพลสง คณะวิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1169 นางสาวธัญพร อักษรกิ่ง วิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1170 น.ส.ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1171 น.ส.ธนพร ราษฎร์ศิริ คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1172 นายชานนท์ สุนทรา คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1173 นายธีรภัทร แก้วกัณหา คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1174 นายวุฒิกร สระแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1175 นายภูวดล บินสุหลง คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1176 สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1177 น.ส.สุกัญญา พูลทจิตร คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1178 นายอนุวัฒน์ จันดามุก คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1179 นายอติชาต ทองนำ คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1180 ภัทรวรรณ กีฬา คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1181 น.ส.ภัสสร สุมาดง คณะเกษตรศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1182 น.ส.วิภารัตน์ ผลมาตร คณะเทคนิคการแพทย์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1183 น.ส.กมลวรรณ เทพสุธรรมรัตน์ คณะเทคโนโลยี 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1184 Mrs.Koneouma Senvorasinh ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1185 กันพงศ์ เอี่ยมรอด คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1186 น.ส.คณิศร เจียมศิริ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1187 นายอรรถพล ปิดสายะ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1188 น.ส.ชุติมา สิทธิราช คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1189 น.ส.พรพิลาส ทองผล คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1190 น.ส.ณิศิตา ไชยหงษา คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1191 น.ส.เพชรรัตน์ เชียงแสน คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1192 นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1193 ทิคัมพร หอมสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1194 วิมนมาศ กองผาพา คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1195 ศรราม เจ็กมา คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1196 สุพรรณญา มีทอง คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1197 สุวิภา น้อยนาเพียง คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1198 เกริกเกียรติ ลับภู คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1199 พิริยาภรณ์ สังขปรีชา คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1200 น.ส.กรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1201 น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1202 น.ส.ช่อผกา ทุมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1203 น.ส.วนิดา นามบ้านเหล่า คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1204 น.ส.สุรางค์ ชมภู่ คณะแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1205 ปวลี เนียมถาวร คณะเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1206 น.ส.ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1207 น.ส.จิตสุภา ไกรวัน คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1208 น.ส.ปรีดาภรณ์ สุระภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1209 น.ส.อรอนงค์ คนสูง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1210 น.ส.อัจฉราภรณ์ แก้วพรม คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1211 นายสิรี แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1212 ผศ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1213 น.ส.บังอร ละเอียดออง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1214 นายบุญช่วย บุญจวง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1215 นายลำพูน สุปัชชา คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1216 จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1217 ยอดชาย ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1218 เบ็ญจมาศ สุกใส คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1219 กมลวรรณ คุ้มพุฒ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1220 ณัฐพร ปลั่งกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1221 น.ส.นฤมล ประครองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1222 นายพงศกร คุณาสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1223 สิริกมล พลายงาม คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1224 สุพัตรา เตียงงา คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1225 นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1226 รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1227 ผศ.ศุจีภรณ์ อธิบาย คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1228 อนุวัตร อมตฉายา คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1229 นางบุญถม มาซา คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1230 นายนพพร ไชยราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1231 นายวุฒิพร นามโส คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1232 คณัสนันท์ วรนาม คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1233 นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1234 ผศ.รัชต โปชยะวณิช คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1235 ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1236 น.ส.ภัทรานุช พนาลิกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1237 นายอรุณ ริยะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1238 วิทยา หอมหวาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1239 น.ส.อาภากร สกุลสถาพร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1240 กรกนก ไชยเสน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1241 วิทยา สุวรรณโชติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1242 นายสุพีระ วรแสน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1243 นิศารัตน์ ทิพยดารา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1244 นายฉัตรชัย ปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1245 นพดล จันทร์อ่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1246 น.ส.อัจจิมา อุ่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1247 นายพันทิศ กำลังชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1248 เสาวคนธ์ พะวังคาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1249 นายศิวายุ รัตนะกนกชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1250 ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1251 จารวี วรรณชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบล 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1252 กมลรส กำแพงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบล 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1253 น.ส.ลออ จันทริมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบล 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1254 นางสาวอิทธิ์นรินทร์ มงคล ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1255 รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1256 นางสาวจิราพร ปานเจริญ คณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1257 นางสินีนาฎ พลแสง คณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1258 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1259 นางสาวพัชราภรณ์ บุญร่วมแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1260 MrBOUALY SAPHANGTHONG คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1261 MrSITTHASONE XAYMOUNTRY คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1262 MrLATSAMY SOULIVONGSA คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1263 MrCHANTHALA LAXAPHAKDY คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1264 Mrs. Woro Danur Wendo คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1265 MrXayngeun PHENGVONGSONE คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1266 นางสาวอนุสรา คำเนตร คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1267 น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1268 นางสาวยุวภา โพธิราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1269 นายรักษ์พล เดชคง สัตวแพทย์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1270 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1271 นางสาวศิริพร โนนเขวา คณะเภสัชศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1272 นายคมสรรค์ บรรเรืองทอง คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1273 นางสาวนารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1274 นางสาวศรัญญา ทองพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1275 นางสาวเจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1276 นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1277 ผศ.อมรรัตน์ จำเนียรทรง เทคนิคการแพทย์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1278 นางสาวนันทนา สุวรรณดิษฐากุล แพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1279 นายประเสริฐ สายเชื้อ แพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1280 นายสุทัศน์ สุทธิประภา แพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1281 Mr. KHAO KEONAM คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1282 นายชัยวุฒิ ศรีดารา คณะวิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1283 นางสาวแวววรี บุญเทียม เกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1284 รศ. ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ สัตวแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1285 นายวิชิต ทาร่อน คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1286 นางสาววิไลวรรณ แปนเมือง วิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1287 นางสาวอรสา พนาวัน คณะแพทยศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1288 นายธีรศักดิ์ สมดี วิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 61 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ มข.
1289 นางสาวภัชญา ทัศคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1290 นส.วิภาพร ภัทรจินดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1291 นายศุภกร ชนะภักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1292 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1293 นายดำรงรักษ์​ รัก​วงษ์​ฤทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์​ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1294 นางสาวนิสากร ปินตาพรม เกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1295 กานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์ เกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1296 รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ คณะเกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1297 จารุวรรณ เขาเขจร คณะเกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1298 วิจิตรตา อรรถสาร เกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1299 นางสาวจิตรา สิมาวัน คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1300 ธีรภัทร บุญมี เกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1301 นายสุรพงษ์ ทองเรือง เกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1302 นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล คณะเกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1303 นายพิชิต วงษ์ทรงยศ คณะเกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1304 นายเทพนิมิตร ภูกะฐิน คณะเกษตรศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1305 นางสาวธนพร อะโนศรี แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1306 นางสาวสุทธิดา บุญสืบ กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1307 นางสาวโสรยา แก้วงาม แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1308 ราม ประจิตต์ แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1309 ปฤษฎี ธนพงศ์เดชะ แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1310 นายวีรยุทธ วงจำปา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1311 นายวัชรพงษ์ ปันทอง คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1312 Nguyen Thi Hai คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1313 โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1314 นายพิทักษ์ ศรีสน แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1315 นางสาว ศศิธร ชมวงศ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1316 ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1317 นางสาวปัทมา พรมจันทร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1318 ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1319 อุบล ชาอ่อน ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1320 นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1321 ศ.โกวิท คำพิทักษ์ ภ.วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1322 นายจิตรกุล สุวรรณเจริญ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1323 นางสาวณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1324 นางสาว เบญจพร แสงนาค แพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1325 ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1326 นางสาวจิตติมาฆ์ ดวงศรี ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1327 นางวนัสนันท์ แป้นนางรอง กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1328 นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1329 นางสาวช่อผกา ทุมพันธ์ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1330 นางสาวณัฐรนันท์ บูรณ์โภคา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1331 นางชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล Queen Sirikit Heart Center, Faculty of Medicine. KKU 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1332 นางสาววราภรณ์ พันธุ์พรหม ทันตแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1333 กมลชนก ม่อมดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1334 อภิชญา เรืองสกุลพร วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1335 คมศร ลมไธสง วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1336 นีรนุช แสนกล้า วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1337 นางสาวสิริประภา สุดทองหลาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1338 Mrs. Viengkhone Vannachak วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1339 นางสาวจุฑามาศ ศรีปัญญา วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1340 นายกัลยกร พิราอรอภิชา วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1341 นางสาวขวัญศิริ รัตนวิไล วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1342 นาง กัลยา ศรีประทีป สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1343 นายสุขุม เรืองไชย วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1344 นางสาวจิดาภา ชื่นสกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1345 ประไพพร ทองเปราะ วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1346 นายพชราภัค สีดาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1347 รัฐพล ศรีสนไชย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1348 ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม วิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1349 วจีอร อ้วนชารี เทคนิคการแพทย์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1350 ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯร์ วิทยาเขตหนองคาย 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1351 นายอิสระ นามสีฐาน ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1352 นายณัฐ แก่นเชียงสา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1353 นาย ธวัฒน์ชัย สมบูรณ์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1354 นายไพโรจน์ เขียวโสภา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1355 ดร.ภญ.ฉัตรชนก นุกูลกิจ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1356 นางสาวทัณฑิกา แก้วสูงเนิน ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1357 นายสุรศักดิ์ ขันคำ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1358 จักรภัทร เพ่งกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1359 นางสาววิลาวัณย์ พร้อมพรม ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1360 นายวรรณชัย ชาแท่น ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1361 นางสาวชนาภร คุณวงศ์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1362 ผศ.ดร.ธีรพร กทิศาสตร์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1363 ผศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ ภ.คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1364 นายวิทยา จิตไธสง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1365 นางสาวณัฏฐพร โพธิ์พันธ์ ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1366 นางสาวพาตีฮะห์ ซง ภ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1367 นายวุฒิ รัตนวิชัย เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1368 นางสาวนันท์นภัส ปาลินทร เทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1369 นางสาวจินตนา จุลทัศน์ คณะแพทย์แผนไทยฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1370 นายศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะแพทย์แผนไทยฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1371 ณัฐวุฒิ มีศิลป์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1372 นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเลย 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1373 ศิริพร พงษ์สระพัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1374 ดร.อนุวัตร. ภิญญะชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1375 นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1376 นายณัฐพล ลาภยืนยง คณะแพทยศาสตร์ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี
1377 พิชญกานต์ ตะกลมทอง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1378 ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1379 เพ็ญพิมล จิตรวุฒิวาสน์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1380 chantha chheng นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1381 นางสาวสายทอง สมบัติภูธร นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1382 ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1383 สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1384 Mr Sarong So นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1385 นางสาวนภาภรณ์ รวมเจริญ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1386 นางสาวจิตติมาฆ์ ดวงศรี นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1387 นางสาวปริญาภา นาจอมเทียน นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1388 น.ส.ธนาวรรณ ศรีเลิศ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1389 ประกายมาศ ภาณุมาศ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1390 นายอนุพงษ์ จูมแพง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1391 ปทุมพร ประสาททอง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1392 ชนากานต์ ลอยคลัง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1393 ธีระยุทธ ทองรินทร์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1394 Akarapon chantongsri นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1395 นางสาวพัชราภรณ์ บุญร่วมแก้ว นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1396 นายพงศธร ธัชประมุข นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1397 นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1398 Satya Prum นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1399 Suriyani Tan นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1400 Ms. Alessia Leonetti นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1401 วันนิวัติ สุธรรมฤทธิ์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1402 Putu Ayu Sisyawati Putriningsih นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1403 ธัญญา โพธิเศษ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1404 นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1405 นารีรัตน์ อุณวงค์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1406 ดวงฤทัย สวรรค์ทอง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1407 นายดิษยธันย์ บรรจง นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1408 นายเมธี เอี่ยมพานิชกุล นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1409 นางสาวณภัทรชนก หาญวารี นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1410 นางสาวมนัสพร สุขมาก นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1411 Thin Su Kyaw นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1412 ธนวัฒน์ พืชไพจิตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1413 Krishnapon Reddy Jonnala นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1414 คณาธิป ตั้งพรพิสิฐ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1415 นางสาววราภรณ์ วงค์ชารี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1416 จุฬารัตน์ ภูแต้มนิล นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1417 จารุวรรณ จินารักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1418 นภาพร สายผัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1419 วิศรุต พยุงเกียรติคุณ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1420 จันทิมา เสาร์ห้า บุคลากร 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1421 สายคำ ไชยมงคล บุคลากร 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1422 เจนจิรา ภูโสภา บุคลากร 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1423 นายประดิษฐ์ เพียรักษา บุคลากร 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1424 นายณรงค์ ไร่รัตน์ บุคลากร 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1425 มัชฌิมา นามมูลน้อย ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1426 นภาพร ปวะภูสะโก ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1427 นางสาวกุสาวดี เปลกระโทก ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1428 นางสาวสุนันทา ยาวาปี ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1429 นายภาณุพงศ์ วรรณพงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1430 นางสาวชนิดา สุพรม ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1431 นายปฐพล เปานาเรียง ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1432 ปุญญิศา บัวดี ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1433 เฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1434 นางสาววีรยา ภูผิวคำ ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1435 อติกานต์ ชาญประโคน ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1436 สุนิตตา แสนสอาด ผู้ช่วยนักวิจัย 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1437 ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1438 ปฐมทรรศน์ ศรีสุข อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1439 อำภา คนซื่อ​ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1440 เสาวคนธ์ เหมวงษ์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1441 นางบงกชไพร ศรพรหม อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1442 ภากร พันธุพาน อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1443 นายพูลทวี ศรพรหม อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1444 นายชัชวาล แสงฤทธิ์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1445 ภัทรา วัฒนพันธุ์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1446 นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1447 พญ.พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1448 อ.ดร.โสภิดา ภู่ทอง อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1449 นุรารัตน์ กรีอินทอง อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1450 พุทธพรรณี บุญมาก อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1451 อ.นพ.อภิวัฒน์ เจริญรัตน์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1452 วุฒิพงศ์ มหาคำ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1453 นายอนิรุตติ์ นามวงศ์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1454 รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1455 ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1456 ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1457 ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1458 ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1459 นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1460 นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1461 นายธนัช ชุมแวงวาปี เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1462 นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1463 นางรุ่งฤทัย ตรีชา เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1464 นายภราดร สอนพิละ เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1465 รองศาสตราจารย์ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1466 นายสัตวแพทย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1467 สัตวแพทย์หญิงอิทธินรินทร์ มงคล สัตวแพทย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1468 สัตวแพทย์หญิงนิชาภา แสนสุรินทร์ สัตวแพทย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1469 นางสาวภัทธิรา ดีนอก เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1470 นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ เจ้าหน้าที่ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1471 รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกำจร อาจารย์ 28 ม.ค. 62 ห้องเรียน 3410 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์
1472 นางสาววรรณพร แก้วศรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1473 นางสาวสุทธิดา ขาวเขต คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1474 ผศ.ดร.ธีรพร กทิศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1475 ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1476 ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1477 ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1478 ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1479 อ.จิราภรณ์ สุมังคะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1480 นายกฤษณ์​ พิเนตรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ม.ราชภัฏสกลนคร 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1481 จิตติยวดี ศรีภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1482 พรนภา สุขใส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1483 นางสาวสุดารัตน์ วงษา คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1484 ปานระวี สิงห์ไธสง คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1485 ธีรชน กมลเลิศ คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1486 นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1487 นายอัจฌาศรัย ศิริประยงค์ คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1488 ภัทราพร ศรีใส คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1489 อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1490 ธนวัช แก้วคำสอน คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1491 เปรมฤดี เห็มหา คณะแพทยศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1492 นายโอบนิธิ ดรละคร คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1493 ศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1494 อ.อุมาพร ยอดประทุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1495 ผศ.จิณัติตา จิตติวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1496 ปภัชญา พาอ่อนตา คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1497 ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ ถาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1498 นางสาวอรษา แสนโน ภาควิชากายวิภาค​ศาสตร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1499 นพ.ณัฐพล เอโกบล ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1500 วิภาวี ทูคำมี สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1501 นายวีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1502 สายธาร ปะปาลี แพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1503 ชุติมา จ้ายหนองบัว แพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1504 อ.สุกัญญา ภักดีสงคราม ภ.วิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1505 นางสาววิชญาณี พันธ์งาม คณะเภสัชศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1506 ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน เภสัชศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1507 Mrs​ Soykaisy​ phetpaserth Agriculture​ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1508 นางสาวนิสากร ปินตาพรม คณะเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1509 นางสาวธัญญา บุญมา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1510 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เกษตรศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1511 Istiana Nur Vidayanti Faculty of Veterinary Medicine 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1512 Miss Bamphen Keomoungkhoun Faculty of Veterinary Medicine 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1513 Woro Danur Wendo Faculty of Veterinary Medicine Khon Kaen University 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1514 นางกนกวรรณ บุตรโยธี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1515 นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1516 นายศรายุทธ นามพุทธา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1517 ว่าที่ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1518 ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1519 เอกชัย ทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1520 สพ.ญ.ศุภวรรณ ไตรพินิจกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1521 ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1522 ณัฐกร ไชยแสน สัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1523 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา สัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1524 สุพรรณิกา พุทธชาลี สัตวแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1525 Ms.Phansamai Phommexay Fuculty of Science 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1526 นางสาวเกตุมณี ยะสะกะ คณะวิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1527 นางสาวรัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1528 ภัทราภรณ์ สุวรรณไตร วิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1529 นายรัฐพล ไกรกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1530 นายสมเจตน์ ทองดำ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1531 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1532 พรรัชดา มาตราสงคราม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1533 ว่าที่ร้อยตรีศักดาเดช สิงคิบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1534 วงเดือน จันทร์พงษ์ วิทยาลัยนานาชาติ 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1535 Mr.Thongphet mitpasa Faculty of Veterinary Medicine 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1536 Miss Dadan Liu Faculty of Veterinary Medicine 12 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1537 นายวชิรวิชย์ อุดมศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1538 จุฑามาศ แนบทองหลาง คณะเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1539 นางสาวนิธิพร ชายกวด คณะเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1540 นางสาววิภาส เหลืองบุตรนาค คณะเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1541 นางสาวสุนิสา พงษ์ทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1542 บวรทัช สิงห์เดช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1543 รัตนากร พรสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1544 เสาวลักษณ์ หลักบุญ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1545 กฤษฎี ชมชื่น คณะเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มข. 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1546 นางสาววีรยา ตันติยาสวัสดิกุล คณะเกษตรศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มข. 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1547 สิริยากร นิยมประภาสกุล คณะเกษตรศาสตร์​ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1548 สุธี วงศ์มณีประทีป สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1549 นางสาวศิวพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1550 นางสาวสุจิตรา เทศศรีเมือง เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1551 มารวย พิมพ์ประเสริฐ เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1552 นรินทร์ ชมภูพวง เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1553 นายชเนรินทร์ ฟ้าแลบ เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1554 ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1555 ผศ.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล เกษตรศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1556 นางสาวปุญชรัสมิ์ ปานนิล คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1557 บัญญพนต์ จันโอ คณะเเพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1558 อชิรวิชญ์ สุระพินิจ คณะเเพทยศาสตร์/ภาควิชาปรสิตวิทยา 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1559 ชยากร เถาโต คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1560 นางสาวจิรัฐิพร ทานุมา คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1561 นายศรัณญ์ ณ นคร คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1562 นายณัฐวุฒิ ไชยสุข คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาเภสัชวิทยา 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1563 นายจิราวัฒน์ แสงเพ็ง คณะแพทยศาสตร์/ภาคปรสิตวิทยา 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1564 นาย ธนพัฒน์ สาระรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1565 จุฑามาศ คำสีแก้ว ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1566 ชัยยศ วินิจไพโรจน์ แพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1567 อัมภัส วิเศษโมรา แพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1568 พัชรวิภา มณีไสย แพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1569 นายภานุพงษ์ คงวิชัย คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1570 รศ.ดร.วิทยา เงินแท้ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1571 นางสาวกุลณัฐ ขาวเขียว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1572 ศักดิ์วิบูลย์ จันทราษี วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1573 ชฎาภรณ์ ลีรัตน์ วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1574 น.ส.นริศรา นามวรรณ วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1575 นางสาวประดับดาว สุขพูล วิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1576 คนิธพงศ์ ปิยนามวาณิช คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1577 นายสัตวแพทย์กัณวีร์ สว่างเนตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1578 นายณัฐพล บางแก้ว สัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1579 ผศ นุสรา สุวรรณโชติ สัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1580 ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง ทันตแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1581 นายศุภกฤต คงสินทวีสุข คณะเทคนิคการแพทย์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1582 นายคริสตกาล คำจันลาด สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1583 นายกุลดิลก ทิทา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1584 พิทักษ์ ภูเนานิล คณะเทคนิคการแพทย์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1585 ศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1586 ศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1587 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1588 รศ.พีระพล สุขอ้วน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1589 ผศ.นิชา เจริญศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1590 ผศ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1591 รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1592 นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1593 นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1594 นางสาวภัทธิรา ดีนอก ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1595 นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1596 อริษา มาจุฬา HHP&HP 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1597 นางสาวกนกวรรณ นาหก คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1598 ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มข. 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1599 นายเทวฤทธิ์ เบิกบาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1600 อภิพร ถิ่นคำรพ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1601 ตรัย วงษ์ศิริ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1602 ศิรดา ปัดถาวโร สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1603 ไอริน คำงาม สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1604 พิมพาวดี ภูขำ แพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1605 วิชิต ทาร่อน แพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1606 สายขิม ศรีงาน แพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1607 ดร.สพ.ญ.คัมภีร์พร บุญหล่อ แพทยศาสตร์ มข. 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1608 นางสาวจิตติมา โตมาชา แพทยศาสตร์/ชีวเคมี 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1609 ดร.นพ.สรายุทธ หลานวงศ์ แพทยศาสตร์/เภสัชวิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1610 อาทิตยา บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1611 รัชนู เมยดง คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1612 นางสาวกชกร แก้วกันหา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1613 นางสาวน้ำทิพย์ อารีฟอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1614 พลอยไพลิน แสงอรุณ คณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1615 นางสาวพัชรี เยื่องจันทึก คณะวิทยาศาสต์ภาคชีววิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1616 กฤษฎา วงศ์วัฒนเกียรติ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1617 นางสาวอนรรฆพร กุนาง วิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1618 นายหัฏฐะรัฐ ไชยพรมมา วิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1619 ศิริลักษณ์ ตระกูลศรี วิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1620 อภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1621 พีระศิษฐ์ รองจะโปะ วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1622 อินทิพร มิ่งสกุล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์​ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1623 สพ.ญ.นฤภร​ นพวิญญู​วงศ์​ คณะเภสัชศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1624 นายพิริยกร พิเชฐพงศ์ธร คณะเภสัชศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1625 นาย ธีระพงษ์ กันหารัตน์ วิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1626 นางสาวขวัญจิรา ชาลีคาร MBMB, MD 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1627 นางสาวรุจิกร ตรีริยะ MBMB, MD 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1628 Leakkhaing TAING Medicine 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1629 ธนิตา สำราญจิตร วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1630 กมลศักดิ์ สุคนธมาน คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1631 นิชาภา พันชะโก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1632 รรินธร สัมฤทธิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1633 นางสาวสุธิชา ดีไวย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1634 ชมมณี กองแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1635 อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1636 นายกฤตเมธ สายสุวรรณ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1637 นางสาวจิตรลดา แก้วบุตรตา คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1638 นายพีระพงษ์ ฉานสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1639 นางสาวชลธิชา แสนทำพล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1640 ผศ.ดร. กัลยา ศรีประทีป วิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1641 นางสาวชลธิชา พรหมดวง วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1642 นภัสวรรณ สมบัติดี เกษตรศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1643 นางสาวศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์ แพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1644 วรพล แซ่ฟู คณะเภสัชศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1645 วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ คณะเกษตรศาสตร์/สาขาประมง 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1646 นางสาวศุภนุช แถวนาชุม คณะเกษตรศาตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1647 ศุภวิชญ์ หมอกมืด ทันตแพทยศาสตร์ 26 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
1648 Morsid andityas faculty of veterinary medicine 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1649 Vania Agustina Medicine/TDRC 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1650 เพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ Veterinary Medicine 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1651 นางสาวธนัฏฐา สงแพง คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1652 นางสาวศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1653 คเณศฐ์ ศรีคำภา คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1654 นายคธาวุฒิ เหลืองเจริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1655 ผศ.ดร.ชไมพร จำปาศรี คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1656 นางสาวมลฤดี กงชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1657 นางสาวพิชญา ลาวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1658 ปาริชาติ อ้นองอาจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1659 ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1660 นางสาวปนัดดา สีกระแจะ คณะวิทยาศาสตร์​ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1661 สุธิดา จันทร์ลุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1662 ธนวรรณ อุปสัย คณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1663 ผ.ศ.ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ คณะเกษตรศาตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1664 นางสาวจิราภรณ์ กับสุข คณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1665 นายณรงค์​ กมล​รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1666 นายศุภกร อุทัยดา คณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1667 รศ.ดร.อุบล ตังควานิช คณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1668 นายชานนท์ ทองดี คณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1669 ณัฐดนัย คณะคาย คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1670 นายพชร ศรีชมภู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1671 นายพีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1672 นายดำรงรักษ์​ รักวงษ์​ฤทธิ์​ คณะเกษตร​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1673 นางสาวศุภกานต์ อมรไตรลักษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1674 นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1675 พงศ์ศรัณย์ กิมาวหา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1676 นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1677 นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1678 นายสพลดนัย ว่องไวรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1679 วุฒิพงษ์ มาสรักษา คณะเภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1680 ธราพงษ์ ศรีสงคราม คณะเภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1681 รจนา แก้วเคนมา คณะเภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1682 นางสาวจิราวดี ไชยทุม คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1683 นางสาวณัฐณิชา ราชิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1684 นางสาวสุพรรษา ญาณไพศาล คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1685 นายจิรายุส แก้วหมอ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1686 นายปพน เสนาะเสียง คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1687 นางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1688 นางสาวพวงรัตน์ ภักดีโชติ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1689 พญ.ศิริฤทัย อำนาจบุดดี คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1690 อภิสิทธิ์ ไชยดี คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1691 ญาดา พลแสน คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1692 นายดำรงค์ หีบแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1693 โสรยา แก้วงาม คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1694 นางสาวนิตยา ทันรังกา คณะแพทยศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1695 นางสาวอริสรา รัชตสุนทร คณะแพทยศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1696 นางสาวอัญรินทร์ จิรหิรัณย์ภัทร คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1697 อรอนงค์ โนนทิง งานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1698 นายบุญพบ โนวิชัย จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1699 นฤมล สมผุด ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1700 ณัฐวีร์​ เผ่าเสรี ทันตแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1701 ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1702 รศ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1703 นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1704 รติมา คูณหอม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1705 หทัยชนก ประดับคำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1706 นางสาว อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1707 ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1708 นางสุรีย์พร เนาหนองหวาย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1709 นางธิดารัตน์ ประสงค์ดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1710 นางสาว กัญญารัตน์ อุดทะกะ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1711 นางสาวกัสมา คิสาลัง วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1712 นางสาวชุติกาญจน์ กุลจิตติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1713 นางสาวศิริวรรณ วรรณพราหมณ์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1714 นางสาวศุภิลักษณ์ จำรัสธนสาร วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1715 นางสาวอังคณา พุฒสาย วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1716 นาย นิรันดร์ ศรีมงคล วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1717 นายธนดล สาวิกัน วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1718 นายนวมินทร์ เวทศิลป์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1719 นายพงศกร ทวีทรัพย์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1720 นายวชิรวิทย์ ทิพพูล วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1721 นายศิลากรณ์ เพชรเจริญ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1722 นายสุรบดี ทะแพงพันธ์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1723 ศศิธร โพธิ์ธานี วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1724 ศักดิ์สิทธิ์ สุรพร วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1725 เกศราพร เงาะปก วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1726 วิภู กุตะนันท์ วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1727 นายลำพูน สุปัชชา วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1728 นภาทิพย์ พรรณงาม วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1729 นางสาวณัฐชยา บัวขาว วิทยาศาสตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1730 วราภรณ์ ทวีศิล วิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1731 นายณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม วิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1732 กวิสรา แก่นโพธิ์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1733 นายนฤดม พิมพ์ศรี ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1734 นางสาวปวีณา กุนเกตุ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1735 ยุพเรศ ธนะมูล ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1736 ศักดิ์ชัย คุณมี ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1737 ชุตินันท์ แสนบุตร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1738 สมจิตร สุระสา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1739 ไพโรจน์ เขียวโสภา ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1740 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1741 นางสาวปริญดา มูลมาต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1742 พรรัชดา มาตราสงคราม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1743 นายเรืองทอง กิจเจริญปัญญา สัตวแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1744 นางสาวกิ่งกาญจน์ สาระชู สัตวแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1745 นางสาวพิณซอ กรมรัตนาพร สัตวแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1746 นางสาวสายคำ ไชยมงคล สัตวแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1747 ธันยรัศมิ์ ผุริจันทร์ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1748 นางสาวเรืองวรรณ ถนอมสิทธิ์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1749 น.ส. บังอร ละเอียดออง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1750 ศิรินภา รุ่งเรือง หน่วยงาน แพทยศาสตร์/เภสัชวิทยา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1751 นางสาวณัฐกานต์ ศรีดะดม หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1752 วนิดา นามบ้านเหล่า หน่วยสัตว์ทดลอง 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1753 เขตต์ สิทธิสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1754 นาย เจนวิทย์ นุศรีอัน เกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1755 ชลิตา เตียประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1756 ยุวธิดา ศรีพลแท่น เกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1757 นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล เกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1758 นายสายัณ คันธรินทร์ เกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1759 น.ส.นริศรา สวยรูป เกษตรศาสตร์ มข. 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1760 นางสาวกานดา ศรกายสิทธิ์ เทคนิคการแพทย์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1761 พรทิพย์ ปิ่นละออ เทคนิคการแพทย์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1762 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1763 น.ส. เอกอนงค์ พิรุณเกษตร เภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1764 นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล เภสัชศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1765 น.ส.มันทนา ป้านภูมิ เวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1766 ทิวัตถ์ ฐานวิเศษ แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1767 นางสาวธนพร อะโนศรี แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1768 นางสาวเจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1769 นางสาวเบญจพร แสงนาค แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1770 นายอาทิตย์ บุญรอด แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1771 พญ. สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ แพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1772 ผศ.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ แพทยศาสตร์ มข 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1773 น.ส.สุธิชา ดีไวย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1774 สรายุทธ หลานวงศ์ แพทยศาสตร์/เภสัชวิทยา 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1775 นริชสรา เลิศชัยสถาพร โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1776 จักรินทร์ ตรีอินทอง เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1777 สาวิภา รัตนกร เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1778 ฐิติมา นรโภค เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1779 คคนางค์ รัตนานิคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1780 ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1781 จิรัฐติ ธรรมศิริ เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1782 จิระนันท์ อินทรีย์ เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1783 ทิพย์สุดา บุญมาทัน เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1784 นพรัตน์ ผกาเชิด เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1785 ปริญดา แข็งขัน เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1786 กันทิมา ศิริสันติ​เมธา​คม​ วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1787 กชพรรณ วงค์เจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1788 ธวัชชัย พิมพ์โชว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1789 โกเมนทร์ อุ่นละออ เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1790 ปรมินทร์ สุครีพ เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1791 ปิยนันท์ ชมนาวัง เทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 5 ส.ค. 64 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1792 อับดุลวาริษ มะดิง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1793 สโรชา ตอมพุทรา คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1794 วิชญาณี พันธ์งาม คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1795 ธรารัตน์ เสถียรนาม คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1796 สิริยากร กุลวงษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1797 รุจิรดา กลางหล้า เภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1798 สวรส ศรีสถาพร คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1799 จินตนา จุลทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1800 เพชรรัตน์ เฮงสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1801 สุภัสสร ลิ่มสกุล คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1802 กัญญารัตน์​ เป็งงำเมือง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก​ ม.อุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1803 จารุวรรณ คำพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1804 เอื้อมเดือน ประวาฬ คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1805 ยุทธนา โชติฤทธิรงค์ เภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1806 ปนัดดา​ ปัญญา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก​ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1807 เพ็ญนะภา พ่อยันต์ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1808 วันวิสาข์ ชอุ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1809 สุธารกมล ครองยุติ ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1810 สุภาวรรณ เวชประโคน คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1811 ธันยาภรณ์ เสนารายณ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1812 สราวุธ ศรีงาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1813 ภัทชราวริน จาริชานนท์ งานบริการวิชาการและวิจัย 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1814 อภิเศก ฝั่งสระ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1815 นรินทร์ทิพย์ เหล่าสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1816 จตุพร พัฒนโชติ คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1817 อุรุพงศ์ พิลามาศ คณะเเพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1818 เสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1819 ศวิตา​ ศรีสวัสดิ์​ สาธารณ​สุขศาสตร์​ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1820 ฉัตรพงษ์ คำเลิศ สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1821 โฉมพิลาศ โม้วงษ์ คณะแพทยศาสตร์/สาขาสรีรวิทยา 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1822 ศิรินภา คลังแสง ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1823 ภัคสิรี สรณารักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1824 อุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร คณะแพทยศาสตร์/ ภาควิชาชีวเคมี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1825 สุพรรณิการ์ โสรินทร์ ภาควิชาชึวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1826 สมสุดา โสมอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1827 กรัณฑรัตน์ ธีรวิโรจน์ ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1828 สุวัฒน์ รีสี ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1829 ฤชุอร วรรณะ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1830 สุกัญญา เลือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1831 นฤชา เจริญรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1832 นฏกร ศิริวัฒนสาธร สัตวแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1833 รติพร กลับสุข คณะวิทยาศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1834 พรทิพย์ ไทยอ่อน คณะแพทยศาสตร์/ชีวเคมี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1835 ชมมณี กองแก้ว คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1836 สิรินทรา อุดมกิจโกศล คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1837 ปฐวี นิ่มสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1838 อารยา ศุภวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1839 วัชรพงษ์ อึ่งพวง ศูนสัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1840 สุวิมล สิทธิมงคล คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1841 สุธิชา ดีไวย์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1842 สุนทรี รัชตภูษิต ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1843 อัญรินทร์ จิรหิรัณย์ภัทร ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1844 วริทธิ์ ไทยประสงค์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1845 Chatchaton Wanthathaen สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1846 วิเชฎฐ์ ยาทองไชย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1847 จรูญวิทย์ นะพรรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1848 Naela Wanda Yusria Dalimunthe Faculty of Veterinary Medicine 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1849 ปริยากร อุดมวรรณ RECID/ คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1850 ธันนารี เจนวิถี แพทยศาสตร์ สาขาปรสิตวิทยา 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1851 นิศารัตน์​ ทิพยดารา คณะสหวิทยาการ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1852 ศรัณย์ ฉวีรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1853 สิริยา อารีรมย์ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1854 สมพร สาระวัน ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1855 กรชนก แก่นคำ ศูนย์สัตว์ทดลองฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1856 พิชญา บัวศรียอด คณะวิทยาศาสตร์/สาขาชีววิทยา 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1857 ภานิชา พงศ์นราทร ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1858 จริงใจ อารีมิตร ภ.เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1859 รัตนา สุ่มมาตย์ คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1860 กติกา สระมณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1861 ปรัชชมน ปาวรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1862 พงศ์พิพัฒน์ บุญตาระวะ คณะวิทยาศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1863 Rehardus Ricco Pantecostoma คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1864 ปฏิภาณ ศรีรานันท์ คณะเกษตรศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1865 ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1866 วฤนดา แววอาราม คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1867 จักรกฤต จาบสันเทียะ คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1868 พีรวิชญ์ ดอนไทยสงค์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1869 ภัทรอนงค์ บุพตา โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1870 ละออง สาลีพวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1871 ปณต ตั้งสุจริต ภ.เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1872 จิรนันท์ ชัยงาม คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1873 ปวีณ ปิยะตระกูลชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1874 จีรศักดิ์​ คล่องแคล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1875 จิดาภา สมคุณา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1876 สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1877 พุทธธิดา วังศรีมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1878 ชนิสรา แซ่ปึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1879 ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1880 วรัญญา จตุพรประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1881 ประเพ็ญพักต์ศิริ รังษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1882 ฐาปนีย์ จุลาณุกะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1883 ณหทัย อุตมะมูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1884 ราตรี ทวิชากรตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1885 อุมาพร ยอดประทุม ภ.จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1886 ศิญาพร พุฒิเสน ภ.จชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1887 ธนพร กุลธวัชศิริ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1888 มานิดา ศุขสวัสดิ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1889 ฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1890 สมบัติ สิงห์สี กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1891 ศิริลักษณ์ ใจซื่อ คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1892 พัชรี บุญศิริ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1893 มุทิตา โคตวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1894 กาญจนา ทินบุตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1895 พิชญานันท์ ทองอันตัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1896 ชนิกานต์ รุ่งเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1897 พิมพ์นารา ชัยสิทธิสินสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1898 เทอดไทย ทองอุ่น ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1899 วรินท์ โอนอ่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1900 ยลดา ศรีเศรษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1901 อุไรรัตน์ มุ่งมลศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1902 จีรณัชชา เข็มเพชร คณะเภสัชศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1903 ศิริพร ลุนพรม คณะเทคโนโลยี มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1904 จิราภรณ์ หลาบคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1905 ชิดชนก โยปทุม คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1906 ธีรวรรธน์ วงศ์สุวรรณ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1907 อนุกูล เกตุนาค ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1908 ปรัชญา แก้วแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1909 ปาริฉัตร ประจะเนย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1910 วิไลวรรณ หม้อทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1911 นฤมล เคนทะชาลี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1912 กัลยา ศรีประทีป คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1913 นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1914 ขนิษฐา ประทุมชาติ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1915 สมชาย ปิ่นละออ ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1916 กัญญารัตน์ ถี่ถ้วน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1917 ภัทราวดี หมู่มาก คณะเภสัชศาสตร์ 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1918 มินทร์ทดา ลีนาราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1919 จิราวรรณ หัตถสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 มี.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1920 HENGGI APEDRO คณะเกษตรศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1921 Markistiandi Syawal Fadhilah คณะเกษตรศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1922 นางสาวกนกวรรณ รู้เกณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1923 นายกฤตานนท์ แซ่ซื้อ คณะเภสัชศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1924 นางสาวกัญญาณัฐ สังเสรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1925 รศ. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1926 นางสาวกานต์พิชชา ภูวนารถ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1927 กิตติภณ ตรีวิชา กัญชาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1928 นางสาวกีรพัชร ตันเบญจศิริ คณะเทคนิคการแพทย์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1929 รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1930 ผศ.ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1931 นายคปพน โสภณชิยางกูร คณะแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1932 จตุพร ประทุมเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1933 นางสาวจิราพร จุ้ยพุทธา คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1934 นางสาวจีรภิญญา เตียบประโคน คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1935 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพา คณะเกษตรศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1936 ชวิศ ธรรมวาทะเสรี คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1937 ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1938 นางสาว โชติมา โพธิทรัพย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1939 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญชู คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1940 ณัฐนรี กันทะสอน คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1941 รศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1942 นายถนอม ทาทอง เกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1943 รศ. เทอดไทย ทองอุ่น ภ.สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1944 น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1945 นางสาวธนาภรณ์ สถิตพิทยายุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1946 นางสาว ธีมาพร เบญจพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1947 นายธีรยุทธ ศรีจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1948 นายนนทวัฒน์ มีสำราญ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1949 นพดล พันธุ์เถกิงอมร มหาวิทยาลัยพายัพ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1950 นางสาวนพรัตน์ ยศโยค ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1951 นฤพนธ์ คำพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1952 นางสาวนันทิยา ไป่ทาฟอง คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1953 นางสาวน้ำทิพย์ จังพล คณะเภสัชศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1954 นิตยา โพธิ์วัง คณะเกษตรศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1955 นางสาวปภัสรา พูลเฉลิม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1956 นายปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1957 นายพสธร อ้นอิ่ม คณะเภสัชศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1958 นางสาวพัทธ์ธีรา อุ่นบุญธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1959 นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1960 เพ็ญพักตร์ พรมปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1961 นายภัทรพงศ์ ไชยสถาน มหาวิทยาลัยพายัพ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1962 ผศ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1963 นายรุจนโรจน์ ซองศิริ คณะแพทยศาสตร์ 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1964 ฤทธิชัย ปันจันตา แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลแวงน้อย 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1965 ผศ.ดร.ลักขณาวัลย์ เจริญสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1966 วัลย์นภัสร์ มาแสงวันทอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1967 นายวิรุฬห์ อินทโมนี คณะเกษตรศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1968 นายสดายุทธ สายสวาท ภ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1969 นางสาวสิริรัตน์ ลิ้มอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1970 นางสาวสุจิตรา บุดดา คณะแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1971 นางสาวสุดารัตน์ ถอยกระโทก คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1972 นางสาวสุดารัตน์ เคนสุวรรณ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1973 นางสาวสุดารัตน์ จำรักษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1974 นายเสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1975 นายอนุพงศ์ สุขใจ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1976 นายอนุวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1977 อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1978 นางสาวอรวรรณ แว่นพิมาย ชีวเคมี มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1979 นางสาวอริสรา พิมพ์ปรุ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์
1980 ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 4 ส.ค. 65 อบรมผ่านระบบออนไลน์