แบบฟอร์มดาวน์โหลด

1. แบบ คส.มข. 00 หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2566 สำหรับโครงการวิจัย

2. แบบ คส.มข. 01 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2566 สำหรับโครงการวิจัย

3. แบบ คส.มข. 02 แบบฟอร์กรณีใช้ตัวอย่างจากซากสัตว์หรือตัวอย่างจากสัตว์ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัย 2565 สำหรับโครงการวิจัย

4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการวิจัย

5. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข. เริ่มใช้ 1 เมษายน 2567

6. แบบฟอร์ม คส.มข. 03 สำหรับรายวิชา เริ่มใช้ 1 เมษายน 2567