แบบฟอร์มดาวน์โหลด

1. แบบ คส.มข. 01 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2566 สำหรับโครงการวิจัย

2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2566 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.

3. แบบ คส.มข. 00 หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2566 สำหรับโครงการวิจัย

4. หนังสือนำส่งการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 2562 สำหรับรายวิชาในหลักสูตร มข.

5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการวิจัยปี 2563

6. แบบ คส.มข. 02 แบบฟอร์กรณีใช้ตัวอย่างจากซากสัตว์หรือตัวอย่างจากสัตว์ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัย 2565 สำหรับโครงการวิจัย