ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนที่รับ 50 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน 50 คน
จำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว

หมายเหตุ : การอบรมดังกล่าว ไม่ใช่การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์-โทรสาร 043-203528 หมายเลขภายใน 42170
      © 2020 โดย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น