ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)

ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.40 น.

ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานะ
คณะ/หน่วยงาน
1
พีรยา สุขสุรทิน
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
นางสาวอัจฉราพร ยังวิลัย
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
นางสาวพเยาวดี แอบไธสง
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์/โครงการจัดตั้งสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ระบบและการแพทย์เชิงคอมพิวเตอร์
4
นางสาว ปรียา โคยะบุตร
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์/โครงการจัดตั้งสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ระบบและการแพทย์เชิงคอมพิวเตอร์
5
นางสาวจีรภิญญา เตียบประโคน
นักศึกษา
Medical Biochemistry and Molecular Biology
6
นิศารัตน์​ ทิพยดารา
นักวิจัย
คณะสหวิทยาการ
7
สมบัติ​ สิงส์สี
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดร
8
บัณฑิต ยวงสร้อย
อาจารย์
เกษตรศาสตร์
9
เดชวัฒน์ พูนนวล
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
10
ณิชกานต์ ศรีวัฒนา
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
11
จิรภัทร คำอดุลย์
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
12
นายภาณุวัฒน์ ศรีสุธรรม
เจ้าหน้าที่
ศูนย์สัตว์ทดลองภาตะวันออกเฉียงเหนือ
13
รศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์
14
นริศรา ลุนสะแกวงศ์
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมี
15
ดร. มาริสา อัตถาพงศ์
นักวิจัย
KKU Phenome centre
16
ปรียากานต์ มลิกรอง
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนม มหาวิทยาลัย
17
นายสหรัถ ขัติยนนท์
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
18
รศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์
19
นางสาวพนิษฐา วงศ์ใหญ่
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
20
สายน้ำทิพย์ รังดิษฐ
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
21
นางสาวพิมลวรรณ ศิริปรุ
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
22
ณัฐกมล ขอบุญส่งเสริม
นักวิจัย
KKU Phenome centre
23
นางสาวเบญจมาศ บั้งทอง
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
นางสาวซูรีซา อาลี
นักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
25
นาย นฤเบศร เรืองสุริยา
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
นางสาวอรุณสิริ ขวัญหลาย
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
27
นายภูมิภัทร จึงเจริญ
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
28
นิรุตติ์ ลีลา
นักวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
29
นางสาววลีพร แก้วเลิศ
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
30
นางสาวนันทนัช สมพาน
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
31
นายก้องภพ พันธกิจ
นักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
32
นางสาวกัญญารัตน์ เป็งงำเมือง
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
33
จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ
อาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
34
นายสายัณ คันธรินทร์
เจ้าหน้าที่
หมวดสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
35
คิงแดง ศิริการ
เจ้าหน้าที่
เกษตรศาสตร์
36
นิติภูมิ ระหา
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา จุลชีวิทยา
37
นายพีรวิชญ์ ดอนไทยสงค์
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
38
กัลยารัตน์ โพธิ์พรม
นักวิจัย
แพทยศาสตร์
39
ศุจีภรณ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
นักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
40
น.ส.ญาดา พลแสน
เจ้าหน้าที่
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
41
พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์
นักวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
42
เกศสิณี รัตนวงษ์สมบัติ
เจ้าหน้าที่
HHP&HP
43
นางสาวณัชชา ปาณะจำนงค์
นักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
44
นางสาวเจนิตา โกศัลวิตร์
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา
45
นางสาวแสงระวี ธรรมวิฐาน
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
46
จิระประภา ป้องหลง
นักวิจัย
แพทยศาสตร์/ปรสิตวิทยา
47
นางสาวศิญาพร พุฒิเสน
นักศึกษา
แพทยศาสตร์/ชีวเคมี
48
นายพงษ์พิชญ์ วติวุฒิพงค์
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
49
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระกุล นิลนนท์
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50
ดร.หิรัญ แสวงแก้ว
นักวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
51
สพ.ญ.ดร. นิธิมา ตติยอภิรดี
อาจารย์
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
52
อ.สพ.ญ.ปราณปรียา ทอดทอง
อาจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
53
นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
54
นางสาวจุฑามาศ กลางหน
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
55
นายประพันธ์ แก่นจำปา
เจ้าหน้าที่
สัตวแพทยศาสตร์
56
รศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
อาจารย์
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
57
นางสาวลักขณา ฉันทะกลาง
เจ้าหน้าที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
58
รศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ อุปสัย
อาจารย์
สัตวแพทยศาสตร์
59
ผศ.ดร.ธีรพร กทิศาสตร์
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60
นางสาว ณัฐชยา เตียงงา
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
61
นางสาวปณิตา พวงแก้วเพนา
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
62
นางสาวอัฉริยา พุทธิไสย
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์
63
นางสาวนวพร ธรรมรังศรี
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
64
สุรัตน์สวดี โสภาเลิศ
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
65
ภัทราพร ทองปั้น
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
66
ดร.ณัฏฐ์ ปะละชัย
อาจารย์
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67
ชลัฐ กุศลเตช
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มข
68
นางสาวสุพัตรา คำเรียง
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
69
Mr. Tran Cong Ly
นักศึกษา
Faculty of Medicine
70
นายอาณัติ บัวรัตน์
นักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
71
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
อาจารย์
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72
โชติกา ฉัตรเกษม
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
73
ธีรยุทธ บุบผามาลา
นักวิจัย
ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
นางสาววิภาวี มีโชติ
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
นายชาญณรงค์ เตชะ
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
76
จิณัติตา จิตติวัฒน์
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77
อารยา ศุภวัฒน์
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
78
ปธานิน ตปนียะโชติ
นักศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
79
ศรวัสย์ เนตรกิตติพงศ์
นักศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
80
ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์/สาขาวิชาชีวเคมี

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203528, 061-947-5050 หมายเลขภายใน 42170
      © 2023 โดย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น