ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานะ
คณะ/หน่วยงาน
1
Ms.Andi Endang Kusuma Intan
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
2
ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร
อาจารย์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ภาณวิชญ์ หายพินิจศักดิ์
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตร์
4
ประภาภรณ์ จัตุจันทร์
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์
5
พิชชากร สร้างช้าง
นักศึกษา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
6
จักรกริช นุกิจรัมย์
อาจารย์
วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
7
คมศิลป์ พลแดง
นักศึกษา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
8
นางสาวภัทรกันย์ ขาวสุวรรณ
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา
9
นางสาวพัณณิตา แก้วอุดม
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา
10
นางสาวพิชญาภา พรหมกสิกร
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
11
นางสาวณัฐฐาพร ยอดญาติไทย
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์
12
นางสาวอรยา สุนา
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
13
นายอาทิตย์ ภูผาผุด
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
14
วิชิต ทาร่อน
นักวิจัย
แพทยศาสตร์
15
กนกวรรณ ใจเอ็นดู
นักวิจัย
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
รศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
นางสาวธิดารัตน์ ชวาลชิติพร
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
18
นางสาวศรารัตน์ อินทร์น้อย
นักศึกษา
สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
19
ศรัญญา ทองพันธ์
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
20
นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี
นักศึกษา
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
ภก.ฐิติพงศ์ อ่ำศรี
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มมส.
22
นางสาวธราริน งามศิริ
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ /สาขาวิชาจุลชีววิทยา
23
นางสาวจิตราพร กิจเวชกุล
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
24
นาย ถิรวัฒน์ เกิดขันหมาก
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
25
รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
26
นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกัล
เจ้าหน้าที่
คณะเกษตรศาสตร์
27
Akhmad Fathoni
นักศึกษา
Agriculture
28
ชากรพัฒน์ จำเดิม
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
29
นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล
นักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
30
นายปฐมพงศ์ หล้าคำ
เจ้าหน้าที่
คณะเกษตรศาสตร์
31
Iin Mulyawati Daryatmo
นักศึกษา
Agriculture
32
Hajrian Rizqi Albarki
นักศึกษา
Agriculture / Animal Science
33
Uswatun Muslykhah
นักศึกษา
Agriculture
34
นางสาวธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ
อาจารย์
เกษตรศาสตร์
35
นางสาวนริศรา สวยรูป
นักวิจัย
เกษตรศาสตร์
36
ยงยศ วราทร
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
37
ชานนท์ สุนทรา
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
38
นางสาวรวินันท์ ลมงาม
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
นายธนพล เลิศเจตนารมณ์
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
40
นางสาวหิมาลัย ไสยะมานนท์
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
41
นายวิถี เหมือนวอน
อาจารย์
สัตวแพทยศาสตร์
42
ศาสตราจารย์ ปัทมา นาถะภักติ
อาจารย์
ทันตแพทยศาสตร์
43
ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข
อาจารย์
เกษตรศาสตร์
44
นายสดายุทธ สายสวาท
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
45
สจี กัณหาเรียง
อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
46
นายภาคิน นนทะปะ
นักศึกษา
แพทยศาสตร์
47
นาย นรภัทร สินศิริ
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
48
Thet Htun Oo
นักศึกษา
สาขาวิชาปรสิตวิทยา ตณะแพทยศาสตร์
49
นางสาวชณุดี แสบงบาล
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
50
คมสันต์ บัวทะลาด
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
51
นางชุติมา แก้วประชุม
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
52
นายธีรภัทร์ สุระคาย
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
53
นายพิสิฐชัย มสุการัตน์
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
นางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์
นักวิจัย
แพทยศาสตร์
55
นายฤทธิชัย คำภักดี
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
56
นายนรงค์ฤทธิ์ โพธิ์งาม
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
57
นางสาวอรอุมา โมห้างหว้า
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
58
นางผ่องศรี จุลวงค์
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
59
SYAMSUN JAYA
นักศึกษา
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
60
ผศ.ศิริพร เทียมเก่า
อาจารย์
สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์
62
ธฤษวรรณ ทาสระคู
นักศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
63
ปุณณวิทย์ จันทร์ฉายเมธากุล
นักศึกษา
โรงเรีสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
64
ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบัณฑิต
อาจารย์
แพทยศาสตร์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
65
นางสาวคณา เหล็กพล
นักศึกษา
วิทยาศาตร์
66
นายชิราดล เวียงธรรม
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
67
นายสุภชล ขันแข็ง
อาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
68
จิดาภา นิยมเหมาะ
นักวิจัย
ศูนย์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
สุกาญจนา สู่เสน
นักวิจัย
ศูนย์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70
สุกัญญา ไชยป่ายาง
นักวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
71
พิชญา เตียวกุล
นักวิจัย
สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72
พญ ชัญญา กลั่นวารินทร์
นักวิจัย
แพทย์ศาสตร์
73
จุฑามาศ รถา
นักวิจัย
กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน
74
นางสาวสุธิดา ดาถ่ำ
นักวิจัย
เภสัชศาสตร์
75
นางสาวพรรณชนก ชาวไธสง
เจ้าหน้าที่
คณะแพทยศาสตร์
76
สุรีรัตน์ ศรีถาพล
เจ้าหน้าที่
แพทยศาสตร์
77
เกศวรินทร์ ผาบจันดา
นักศึกษา
สาขากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
78
ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
อาจารย์
เกษตรศาสตร์
79
ฐิตินันท์ ยมนา
นักวิจัย
เกษตรศาสตร์
80
ทิพย์สุคนธ์ อนุภาพ
นักวิจัย
เกษตรศาสตร์

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203528, 061-947-5050 หมายเลขภายใน 42170
      © 2023 โดย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น