ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)

ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.40 น.

ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ : การอบรมดังกล่าว ไม่ใช่การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

ชื่อ-สกุล 
สถานะ 

 

เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) 
e-mail 

 

คณะ/หน่วยงาน 
 

 


123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203528, 061-947-5050 หมายเลขภายใน 42170
      © 2023 โดย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น